Оновлено
2023-05-29
10:18

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва

(ФАБДПМ)

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

випускників шкіл, коледжів, училищ, технікумів, ліцеїв та інших навчальних закладів на спеціальності:

191 Архітектура та містобудування  (освітні рівні: бакалавр, магістр (очна форма навчання);

192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітні рівні: бакалавр, магістр (очна та заочна форми навчання);

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітні рівні: бакалавр, магістр (очна та заочна форми навчання)

УМОВИ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Правила прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2023 році

  

191 "Архітектура та містобудування"  

У 2023 році прийом:

1. На спеціальність 191 "Архітектура та містобудування" (галузь знань 19 Архітектура і будівництвоза ОР бакалавра здійснюється:

1.1. на базі повної загальної середньої освіти (денна форма, термін навчання – 4 роки) бюджет, або контракт:

за підсумками профілюючого творчого конкурсу з архітектури, який складається з трьох випробувань (рисунку, композиції та креслення) і буде відбуватися в один день в очній або дистанційній формах, за ваговим коефіцієнтом 1,0;

– мотиваційний лист.

1.2. на скорочений термін навчання (денна форма, термін навчання – 3 роки) можуть вступати абітурієнти на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста спеціальностей галузі знань                                              19 "Архітектура та будівництво".

- творчий конкурс з архітектури (клаузура) (ваговий коефіцієнт 1.0).

– мотиваційний лист.

1.3. за ОР магістра на спеціальність 191 "Архітектура та містобудування" (термін навчання: за освітньо-науковою програмою – 1 рік та 9 місяців)

- ЄВІ, ТЗНК - за ваговим коефіцієнтом 0,2

-ЄВІ, іноземна мова - за ваговим коефіцієнтом 0,2

- фаховий іспит з архітектури (клаузура) - за ваговим коефіцієнтом 0,6

– мотиваційний лист.

 

Фахівці освітнього рівня магістра "Архітектура та містобудування" володіють такими знаннями та вміннями

 

 • сучасні знання у галузі моделювання архітектурних об’єктів, засобів архітектурної, інженерної та комп’ютерної графіки;
 • базові знання про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, правила виконання робочої проектної документації;
 • удосконалення знань з історії розвитку світової та української архітектури і мистецтва;
 • уявлення про сучасні принципи і норми зонування, планування, розробки об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів;
 • базові знання і навички для здійснення самостійного планування і організації проектної, архітектурної та дизайнерської діяльності

 Застосування знань і навичок:

 

 • володіння сучасними комп’ютерними програмами, системами та технологіями для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe PhotoShop, CorelDraw), тривимірних архітектурних об’єктів (Autodesk REVIT, ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max);
 • здатність застосовувати естетичні принципи та композиційні закони формоутворення;
 • володіння спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, художніми матеріалами;
 • здатність володіти професійними знаннями в області розробки ескізних, робочих проектів архітектурних об’єктів різного типу, дизайну архітектурного середовища, інтер’єрів та екстер’єрів будівель;
 • здатність виконувати розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляти креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами програмного забезпечення (Autodesk REVIT, ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max) , макет об’єкту, розробляти окремі вузли та архітектурні деталі.

 

Формування суджень:

·        здатність до письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного матеріалу;

·        здатність до формулювання основного змісту, ідеї об’єкту, що розробляється;

·        здатність вести професійний діалог, дискусію, володіння професійною термінологією;

·        вміння аргументувати і доводити переваги окремих технічних, архітектурних планувальних просторових рішень.
 

192 Будівництво та цивільна інженерія

У 2023 році прийом:

2. На спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (галузь знань 19 Архітектура та будівництвоза ОР бакалавра здійснюється:

2.1. на базі повної загальної середньої освіти (денна форма, термін навчання – 4 роки):

за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або ЗНО 2020-2021 рр., який необхідно скласти  для абітурієнтів:

1. Українська мова – ваговий коефіцієнт 0,3.

2. Математика – ваговий коефіцієнт 0,5.

3. -Історія України – ваговий коефіцієнт 0,2.

   ноземна мова – ваговий коефіцієнт 0,25.

   -Біологія – ваговий коефіцієнт 0,2.

    -Фізика – ваговий коефіцієнт 0,5.

    -Хімія – ваговий коефіцієнт 0,2.

4. Мотиваційний лист.

2.2. на скорочений термін навчання можуть вступати абітурієнти

а) на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста спеціальностей усіх галузей знань (термін навчання – 3 роки на денній та на заочній формах).

за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022-2023 рр.(бюджет, контракт):

1. Українська мова – ваговий коефіцієнт 0,3.

2. Математика – ваговий коефіцієнт 0,5.

3. -Історія України – ваговий коефіцієнт 0,2.

   ноземна мова – ваговий коефіцієнт 0,25.

   -Біологія – ваговий коефіцієнт 0,2.

    -Фізика – ваговий коефіцієнт 0,5.

    -Хімія – ваговий коефіцієнт 0,2.

4. Мотиваційний лист.

 -за сертифікатами ЗНО 2020-2021 років (бюджет)

1. Українська мова – ваговий коефіцієнт 0,3.

2. Математика – ваговий коефіцієнт 0,5.

3. Мотиваційний лист.

 -за сертифікатами ЗНО 2020-2021 років (контракт)

1. Українська мова – ваговий коефіцієнт 0,3.

2. Математика – ваговий коефіцієнт 0,5.

   - Історія України – ваговий коефіцієнт 0,2.

  - Іноземна мова – ваговий коефіцієнт 0,25.

  - Біологія – ваговий коефіцієнт 0,2.

  - Фізика – ваговий коефіцієнт 0,5.

  - Хімія – ваговий коефіцієнт 0,2.

3. Мотиваційний лист.

2.3. за ОР магістра на спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньо-професійною програмою (термін навчання 1 рік та 4 місяці на денній та на заочній формах).

·        на місця держзамовлення:

- ЄВІ, ТЗНК - за ваговим коефіцієнтом 0,2

- ЄВІ, іноземна мова - за ваговим коефіцієнтом 0,2

- фаховий іспит - за ваговим коефіцієнтом 0,6

– мотиваційний лист.

·        на навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб: 

          -мотиваційний лист.

Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістра "Будівництво та цивільна інженерія" володіють такими знаннями та вміннями.

Знати:

·     правила конструювання залізобетонних і металевих конструкцій, принципи компоновки і розрахунку залізобетонних перекритій різних типів, фундаменти неглибокого закладення, конструкції одноповерхових та багатоповерхових будівель;

·        технологію і організацію ведення будівельних робіт та нормування праці в будівництві;

·        організацію, планування і управління будівельного виробництва, методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;

·        планування економічної діяльності будівельної організації, планування економічних показників і будівельних процесів

 

Вміти:

·        компонувати залізобетонні перекриття, одноповерхові будівлі з використанням залізобетонних і металевих конструкцій, перевіряти міцність окремих елементів будівель і споруд;

·        підібрати машини і обладнання для ведення будівельних робіт, розробити схеми  ведення робіт, складати технологічні карти на окремі види основних будівельних процесів;

·        розробляти проекти організації будівництва та проекти виконання робіт, оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи;

     ·        складати локальний та об’єктний кошториси будівництва, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну вартості будівництва, вміти визначити основні техніко-економічні показники проекту.

  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

У 2023 році прийом:

3. на спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (галузь знань: 02 Культура і мистецтво) за ОР бакалавра здійснюється:

3.1на базі повної загальної середньої освіти (денна форма, термін навчання – 3 роки 10 місяців) бюджет або контракт:

¾      за підсумками профілюючого творчого конкурсу, який складається з двох випробувань (рисунку та композиції) і буде відбуватися в один день в очній або дистанційній формах, за ваговим коефіцієнтом 1,0;

¾     мотиваційний лист.

3.2. на скорочений термін навчання можуть вступати абітурієнти:

а) на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 022 Дизайн (усі спеціальності: термін навчання – 1 рік і 10 місяців (120 кредитів) на денну і заочну форму навчання,  бюджет або контракт: 

 •          творчий конкурс з рисунку – ваговий коефіцієнт 1,0;
 •   мотиваційний лист.

б) усі спеціальності (ОПС ФМБ) - термін навчання 2 роки і 10 місяців (60 кредитів) тільки на денну форму навчання за контрактом):

 •          творчий конкурс зрисунку - ваговий коефіцієнт 1,0;
 •  мотиваційний лист.

Перелік компетентностей:

Знання:

• Глибокі знання історії архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну та мистецтвознавства.

• Детальні знання індивідуальної спеціальної сфери дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії.

• Володіння методами мистецтвознавчого аналізу та атрибуції, ідентифікації, класифікації мистецьких об’єктів і пам’яток культури.

• Обґрунтовані знання про сучасні засади функціонування та організації культури та мистецтва.

• Знання ресурсів (включаючи ті, що ґрунтуються на ІКТ), доступних для дослідження в спеціальній мистецькій сфері та суміжних галузях.

• Знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в галузі культури, мистецтва та охорони пам’яток.

 

Уміння:

• Здатність аналізувати актуальний стан і тенденції розвитку сучасного мистецтва.

• Вміння відокремити основні етапи розвитку світового мистецтва, вміти виділити та обґрунтувати загальну специфіку культурно-історичних процесів.

• Здатність розглядати проблему дослідження з використанням відповідних джерел і бібліографії, аналізуючи та надаючи критичну та розповідну форму отриманим відомостям.

• Здатність обирати спеціалізацію, планувати та завершувати курсову роботу, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану дослідження згідно з визначеними часовими рамками.

3.3за ОР магістра на спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»  (термін навчання – 1 рік та 4 місяці на денній ( бюджет або контракт) та заочній формах (лише контракт):

 •    ЄВІ, ТЗНК – за ваговим коефіцієнтом 0,2;
 •      ЄВІ, іноземна мова – за ваговим коефіцієнтом 0,2;
 •    фаховий іспит з рисункуза ваговим коефіцієнтом 0,6;
 •    мотиваційний лист.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»,

Спеціальність: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Кваліфікація – мистецтвознавець.

 Перелік компетентностей:

 Знання:

 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Знати виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність розробляти та керувати проектами.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 Уміння:

 

• Переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

• Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

• Вміти проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації.

• Забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

 Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

 Володіти теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.

 Вміти використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.

• Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

 

Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва займає чільне місце серед мистецьких закладів України, оскільки викладачі та студенти тісно співпрацюють з Національною спілкою художників України, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України та Спілкою майстрів ковальського мистецтва України. Дипломні проекти та роботи випускників кафедри представлялися на багатьох українських та міжнародних виставках, конкурсах.

За творчі доробки та здобутки ряд викладачів та студентів кафедри  є стипендіатами Верховної Ради України та  Президента України. для молодих майстрів народного мистецтва, що свідчить про високий рівень їх досягнень у своїй сфері. Вагомим здобутком кафедри є те, що студенти вже під час навчання самореалізовуються як творчі особистості, які є затребуваними на сучасному ринку праці. 

Міжнародні освітні та наукові зв’язки, програми обміну студентами

  Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі (Краківська політехніка), Австрії, Німеччини.

  Зокрема, в рамках Німецької академічної служби обмінів (DAAD) з 2013 по 2017 роки з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) здійснювався проект "Практичні партнери історичного міста" (http://www.b-tu.de/).

  У рамках німецько-українського проекту співпраці вищих навчальних закладів Чернівці – Любек "Партнерство в рамках історичної частини міста" (Німецька служба академічних обмінів DAAD, 2013-2017рр, http://www.ukraine-bauen.de/home/) реалізована програма практичного навчання студентів для реставрації старої частини міста Чернівці, оскільки архітектори в м. Любек мають великий досвід перепланування та здійснення реставрації будівель, охорони пам’ятників, планування середовища, оформлення вулиць та площ. Реставраційні досягнення у старовинній частині міста Любек зразково показують поле діяльності інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та фахівців з охорони пам’ятників, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО, і тому вимагають для обміну досвідом подальшого практично-орієнтованого розвитку навчального процесу в Чернівцях та Любеку.

  З 2018 року з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) виконується Міжнародний проект ERASMUS+.

  Наразі з Технічним університетом (м.Любек, Німеччина) укладено меморандум (26.03.2019) про подальшу співпрацю в намірах подати у DAAD новий проект "Міжнародна мобільність і цифрове співробітництво".

  З 2019 року виконується новий проект ERASMUS+ з партнерами Бранденбурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина) та КНУБА (факультет містобудування та урбаністики) (www.interof.chnu.edu.ua). 

  Укладено договори про співпрацю про мобільність професорсько-викладацького/дослідницького персоналу та студентів з

 Ясським технічним університетом імені "Гєоргє Асакі" (TUIASI, Румунія),

 Ясським національним університетом "Джордже Єнеску" (Румунія).

 З 2021 року спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" є учасником: Міжнародного проєкту: Еразмус+ КА226: «Доступне імерсивне навчання в галузі мистецтва та дизайну/ Accelerate» 2020-1-ОК01- КА226-НЕ-094684

https://www.immersiveartdesign.net/about-us/

  Виконується договір щодо підготовки студентів ЧНУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за навчальною програмою, що передбачає отримання подвійного диплома зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" з університетом Західного Анхоя м. Луань (Китай) (www.interof.chnu.edu.ua).

Також на кафедрі ДПОМ здобували мистецьку освіту 4 китайських студенти з Луанського університету (КНР).

  У 2016 році з німецьким представництвом програми для України Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GmbH) в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" (GIZ) укладено Договір про співробітництво з метою розробки і запровадження в Чернівецькому університеті навчальних програм за фахом "Міське планування" та надання підтримки в цьому процесі з боку GIZ. Проект фінансується Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO) та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної республіки Німеччина (BMZ). Реалізація проекту тривала з 01.01.2016 по 31.12.2018, яка у березні 2019 року визнана успішною та продовжена до 2020 року (www.arhibud.chnu.edu.ua).

  Факультетом АБДПМ укладено угоду про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці за такими основними напрямками:

 1. Реалізація спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста);
 2. Спільна участь у виставках, конференціях та презентаціях архітектурно-будівельного напрямку;
 3. Реалізація спільних науково-дослідницьких проектів;
 4. Сприяння розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м. Чернівці.

  Укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України.

  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва приймає активну участь у життєдіяльності міста. Неодноразові поїздки викладачів та студентів в університети країн Європи дають змогу постійно удосконалювати навчальний процес перейманням закордонного досвіду.

  Дружній колектив співробітників та студентів факультету запрошує на навчання всіх активних та небайдужих до мистецтва, архітектури та будівельної галузі абітурієнтів.

 

 


Детальна інформація за посиланням  http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

Контактний телефон (0372) 51-06-56 - деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

E-mail: fab‹[ЕД–У@Љ†DЙchnu.edu.ua

Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва:  (03730) 2-26-81

E-mail: decorative-applieddart‹[ЕД–У@Љ†DЙchnu.edu.ua

м. Вижниця, вул. Невського 3Б.

  

Шановні абітурієнти!

Cаме зараз Ви стоїте перед складним вибором вищого навчального закладу та спеціальності, яка приноситиме не тільки хороший заробіток, але й задоволення. Нам щиро хочеться допомогти Вам правильно зробити цей вибір! 

 Ми з радістю запрошуємо Вас на навчання до найперспективнішого Університету сьогодення!

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва чекає на Вас!

ЗА НАМИ МАЙБУТНЄ!

 

    Мапа міста:

 

 Контакти

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
+380+(0372)51-06-56

кафедра будівництва +380 (0372) 51-06-55
кафедра архітектури +380(0372) 51-06-43
кафедра декоративно-прикладного мистецтва +38(03730) 2-26-81
кафедра образотворчого мистецтва +38(03730) 2-26-81
деканат www.arhibud.chnu.edu.ua

Адреса:
Україна, м. Чернівці,
вул. Рівенська 14, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДПМ
Адреса:
для листування:
58000, Україна, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського 2, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДП

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‹[ЕД–У@Љ†DЙchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.