Оновлено
2023-03-24
10:14

Новини та оголошення

 Архів новин


2020-11-18 11:10:00
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

СТРАТЕГІЧНИЙ  ПЛАН  РОЗВИТКУ

факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

на  2020 -2024 роки

Ігор Фодчук  (Проєкт)

 

На факультеті на 4-х кафедрах (будівництва, архітектури а збереження об’єктів спадщини ЮНЕСКО, містобудування та урбаністики, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва) здійснюється освітня діяльність за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів та магістрів в рамках наступних спеціальностей:

191 Архітектура та містобудування  (галузь знань 19 Архітектура та будівництво);

192 Будівництво та цивільна інженерія (галузь знань 19 Архітектура та будівництво);

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  (галузь знань 02 Культура та мистецтво)

Навчальний процес за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами забезпечують професори, доктори архітектури, мистецтвознавства, технічних та фізико-математичних наук, доценти, кандидати архітектури, технічних та фізико-математичних наук, а також Заслужені архітектори та художники України, асистенти.

Контингент студентів на ФАБДПМ наразі налічує понад 450 осіб, в тому числі 392 студенти денної форми та 20 іноземних студентів.

Факультет володіє вагомим аудиторним та лабораторним фондом для спеціалізованих занять з макетування, скульптури, рисунку та живопису, архітектурного проектування, випробовування матеріалів, комп’ютерного проектування, тощо.

 

2.  Загальний план дій

Для підняття факультету на новий рівень організації наукового та навчально-методичного процесу в плані якісної підготовки фахівців пропонується затвердити нову концепцію розвитку факультету, яка б дозволила у нових умовах реагувати на потреби ринку праці, була спрямована на якісну підготовку фахівців, а також дозволяла: поліпшити освітню та наукову діяльність; підвищити ефективність використання існуючої матеріально-технічної та лабораторної баз, наявних навчальних площ; реалізувати короткотривалі програми перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

 

2.1. Організаційні заходи:

Утворення на факультеті Дорадчої ради з представників Чернівецької обласної спілки архітекторів, Чернівецької гільдії проектувальників та провідних будівельних фірм для координації спільних дій у підготовці висококваліфікованих фахівців, конкурентних на ринку праці.

 

2.2. Акредитаційно-ліцензійна діяльність. Підготовка матеріалів справ для:

2.2.1. Акредитації у (травень- червень 2021 року) освітньої програми «Архітектура та містобудування» (в рамках спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») підготовки фахівців за першим рівнем вищої освіти «бакалавр» (кафедра містобудування та урбаністики);

2.2.2. Акредитації (травень- червень 2021 року) освітньо-наукової та освітньо-професійної програм «Архітектура та містобудування» (в рамках спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») підготовки фахівців за другим  рівнем вищої освіти «магістр» (кафедра архітектури та збереження об’єктів спадщини ЮНЕСКО);

2.2.3. Ліцензування діяльності (червень 2021 року) за третім рівнем вищої освіти «доктор філософії» за освітньо-науковою програмою «Архітектура та містобудування» 

2.2.4. Акредитації  (травень- червень 2022 року) освітньо-наукової та освітньо-професійної програм «Будівництво та цивільна інженерія» (в рамках спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») підготовки фахівців за другим  рівнем вищої освіти «магістр»

2.2.5. Акредитації магістерської  освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (в рамках спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (грудень 2024 року)

 

2.3. Розширення освітніх можливостей.

Розробка та запровадження нових освітніх пропозицій у рамках існуючих програм та спеціальностей. Зокрема, запровадження нових спеціалізацій у процесі доповнення циклами професійно-орієнтованих дисциплін вільного вибору студента за освітніми рівнями бакалавра та магістра:

2.3.1. Спеціалізації (в рамках освітньо-професійної та освітньо-наукових програм «Архітектура та містобудування»)

 «Містобудування та планування»;

«Реставрація історичних будівель і споруд»

2.3.2. Спеціалізації у сфері дорожнього будівництва (в рамках освітньо-професійної та освітньо-наукових програм «Будівництво та цивільна інженерія»):

 Проектно вишукувальні роботи;

 Інженери технічного нагляду;

Аудит безпеки дорожнього руху;

Транспортне моделювання та організація діяльності балансоутримувача автомобільних доріг (державна служба).

2.3.3. Спеціалізацію в рамках освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»:

 «Реставрація творів мистецтва»

2.4. Наповнення новим змістом взаємовигідної ступеневої освітньої діяльності в рамках утворених з факультетом навчальних комплексів з: Чернівецьким фаховим політехнічним коледжем, Чернівецьким вищим училищем радіоелектроніки, Чернівецьким будівельним професійним училищем, Вижницьким фаховим коледжем мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

 

3. Наукова робота. Підготовка кадрів.

3.1. Узгодити та затвердити наукову тематику випускових кафедр факультету (2020-2021 роки). Узгодити та затвердити можливі перспективні наукові напрямки діяльності випускових кафедр факультету.

3.2. Розробити план проведення на базі провідних кафедр факультету українських та міжнародних конференцій, семінарів провідних будівельних та проектувальних фірм, майстер класів українських та зарубіжних архітекторів.  

3.3. Підготовити план підготовки докторів та кандидатів технічних наук, архітектури та мистецтвознавства.

На сьогодні на кафедрі будівництва уже підготовлено дисертаційні роботи у 6-ти співробітників, 2 – х  на кафедрі архітектури та збереження спадщини об’єктів ЮНЕСКО та 3-х на кафедрі містобудування та урбаністики.

3.4. Підвищити ефективність міжфакультетських зв’язків. Запропонувати програму міждисциплінарної співпраці науково-педагогічних працівників із близькими професійними та науковими інтересами для участі в масштабних урядових інвестиційних проектах (в першу чергу енергозберігаючих), фундаментальних та прикладних грантах, у тому числі міжнародних.

3.5. Організовувати постійні міжкафедральні наукові семінари. Запрошувати з оглядовими науковими доповідями відомих науковців із провідних університетів та інститутів НАН України.

3.6. Для ефективного використання наявного науково-технічного та лабораторного обладнання та приміщень створити навчально-науково-виробничі комплекси з провідними будівельними фірмами.

3.7. Організувати та подавати проекти для участі в конкурсах у різних науково-дослідних програмах, грантах за відповідними напрямами.

 

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА.

4.1. Підвищити спроможність інформаційної інфраструктури на web-сторінках факультету та кожної кафедри, електронної бібліотеки, зворотного зв’язку із студентами через різні електронні засоби (FACEBOОK, INSTAGRAM, TELEGRAM та інше)

4.2. Створити (в т.ч. електронний) архів курсових та дипломних проектів.

4.3. Налагодити більш тісну навчально-методичну та інформаційну взаємодію між факультетами та інститутами університету (2020-2024рр.).

4.4. Розробити та узгодити програми щодо реалізації дуальної освіти, зокрема, створення навчальних центрів (баз практик) для бакалаврів та магістрів у архітектурних та будівельних організаціях

4.5. Створити, доступну в онлайн-режимі, централізовану електронну бібліотеку навчально-методичних розробок, посібників, монографій

4.6. Використовувати програмні продукти для автоматизованої обробки навчальної інформації, які базуються на елементах дистанційного навчання. Створення факультетського комп’ютерного класу для проведення тестування студентів для оцінювання якості знань студентів (елементи такого програмного забезпечення вже існують).

4.7. Налагодити зв’язки (через угоди) з іншими вузами з метою обміну студентами та професорсько-викладацьким персоналом.

4.8. Створити навчально-наукові комплекси або науково-дослідні центри з провідними вузами України.

 

5. Матеріально-технічне забезпечення

5.1. На даному етапі є наявне матеріально-технічне забезпечення,  яке достатнє для здійснення навчальної діяльності з підготовки фахівців за всіма спеціальностями, зокрема; навчальні аудиторії та лабораторії; 3 комп’ютерні класи, 2 науково-навчальні-дослідні лабораторії та ін..

Комп’ютерний парк налічує понад 40 шт. В усіх лабораторіях забезпечений доступ  до системи безпровідного зв’язку Wi-Fi.

5.2. Отримане за кошти університету, міжнародних проектів DAAD та GIZ обладнання дозволяє створити та атестувати науково-дослідні лабораторії «Діагностика будівельних матеріалів та конструкцій» та «Контролю енерговитрат».

5.3. Водночас, є проблема у наявності у комп’ютерних класах ліцензійного програмного забезпечення.

5.4. Не всі комп’ютери відповідають сучасним вимогам обробки 3D графічної інформації.

5.5. Для відповідності сучасному рівню надання освітніх послуг та проведення наукових досліджень у сфері цифрових 3D-технологій у будівництві та архітектурі (особливо в оцифруванні історичної частини міста Чернівці, а також побудови його 3D – моделі) необхідні серверні пристрої та відповідне програмне забезпечення.

 

6. Міжнародна співпраця

Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі, Румунії, Австрії, Німеччини.  

6.1. У рамках уже існуючих міжнародних угод університету із зарубіжними партнерами про науково-технічне співробітництво визначити перспективні напрямки для можливої взаємовигідної навчальної та науково-технічної діяльності:

GIZ (в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні", а також у рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні») ;

 DAAD (підготовка нового проекту "Міжнародна мобільність і цифрове співробітництво"). 

6.2. В рамках проєкту ERAZMUS  продовжити співпрацю з Університетом прикладних наук в м.Любек (Німеччина та з Бранденбурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина). Запланувати і після 2021 року  семестрове стажування  вже трьох студентів, в т.ч. – будівельників  (2020-2024рр).

6.3. Розвивати навчальні та наукові міжнародні зв’язки з відповідними партнерами з Німеччини, Румунії (технічний університет м. Яси), Австрії, Польщі а ін. На взаємовигідній безоплатній основі, готувати за узгодженими навчальними планами бакалаврів, а також магістрів та за програмами PhD  в наукових зарубіжних центрах (2020-2024рр.).

6.4. Розвивати міжнародні зв’язки за програмами Європейського Союзу зі співпраці у галузі вищої освіти.

6.5. Розширення можливостей для залучення іноземних студентів. Створення англомовного доповнення до існуючого сайту факультету. Переклад навчальних планів та освітніх програм.

7. Виховна робота.

7.1. Активно залучати студентів та  професорсько-викладацький склад до проведення днів кафедр, факультету, університету та інших визначних дат.

7.2. Сприяти публікаціям в радіо- та телезасобах інформації, в яких розкривається навчальна, виховна, наукова робота на кожній з кафедр факультету.

8. Фінансування.

8.1. Активна участь викладачів та науковців кафедр у науково-технічних проектах України та міжнародних грантах під егідою НАТО, UNTC, Європейського союзу. Це може дати в перспективі необхідні кошти для технічного переоснащення, а також підвищення рівня оплати праці.

 

    Декан ФАБДПМ                                                            Фодчук І.М.