Оновлено
2020-02-17
12:44

Фодчук Ігор Михайлович

Фодчук Ігор Михайлович

Посада: декан
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук (1994)
Вчене звання: професор (1996)

Нагороди:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994)

Заслужений діяч науки і техніки України (2015)

Відзнаки МОН України:

"Відмінник освіти України" (2003)

"За високі наукові досягнення" (2005)

Відзначений Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» (свідоцтво №012 від 26.04.2017 року)

Тематика наукових досліджень:

Теоретичні та експериментальні дослiдження розсіяння Х- променiв складними кристалічними сполуками; розробка теоретичних основ багаторівневої обробки експериментальних Х-променевих та електронних сигналів, що забезпечують реалізацію ефективних методів фільтрації, апроксимації, локальної обробки і аналізу сигналів з використанням генетичних алгоритмів та штучних нейронних мереж; створення нових оригінальних неруйнуючих методик кількісної оцінки структурної неоднорідності багатокомпонентних кристалічних сполук, тонких плівок, високодиспергованих матеріалів, а також способів експресконтролю за фізико-хімічними нанопроцесами структурних фазових змін, побудованих на основах Х-променевої дифрактометрії, електронно-растрової та атомно- та магнітосилової мікроскопії.

Сфера професійних інтересів:

сучасні інформаційні технології (зокрема: 3D- цифрові (в т.ч. хмарні) технології в фізиці, архітектурі та будівництві); енергоефективність та енергозберігаючі технології; основи і методи реставрації (будівель, творів мистецтва)

Додаткова інформація:

  Активна участь на усіх етапах становлення факультету: ліцензування та акредитація всіх освітніх рівнів від бакалавра до магістра; вступних компаніях, міжнародних проектах  (DAAD, ERAZMUS, GIZ) та ін.

  З 1 грудня 2016 року по 1 червня 2017 року пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва на архітектури. Тема стажування «Сучасні інформаційні технології в архітектурі». (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 02070909 №136-17 від 1.06.2017 року)

  Автор понад 250 наукових статей, з них понад 180 наукових статей в реферованих міжнародних та академічних журналах України, з них 128 входять в науково-метричну базу SСOPUS, а також 3 монографій, 5 навчальних посібників (з грифом МОН України).

  За наукового керівництва захищено 21 кандидатську дисертації та є науковим консультантом 5 докторських дисертацій.  Наразі – науковий керівник 4 кандидатських та науковий консультант 1 докторської дисертацій.

  Керівник ряду науково-дослідних робіт: 2 проектів Державного Фонду фундаментальних досліджень Міністерства України у справах науки і технологій та 8-ми за результатами конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України.

  Наразі науковий керівник НДР «Нові підходи у розвитку структурно-чутливої Х-променевої спектрометрії та дифрактометрії складних кристалічних сполук, тонкоплівкових та нанорозмірних шаруватих систем» (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 р. №1223, 2019-2021 рр.,) (проект виконується)

  Співкерівник міжнародних проектів:

1. Німецько-українського проекту співпраці вищих навчальних закладів Чернівці – Любек "Партнерство в рамках історичної частини міста" (Німецька служба академічних обмінів DAAD, 2013-2016рр) – (http://www.ukraine-bauen.de/home/;

2. Проекту ERASMUS + з партнерами Брандербурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина) ( interof.chnu.edu.ua; http://www.b-tu.de/ ) (2018-2020рр. проект виконується);

3. Проекту ERASMUS + з партнерами Університету прикладних наук у м.Любек (Німеччина): interof.chnu.edu.ua; http://www.b-tu.de/ (2019-2021рр. проект виконується)

4. З 2016 року в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" за підтримки німецького представництва Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)  - розробка і запровадження навчальної освітньої програми для магістрів архітекторів за спеціалізацією "Міське планування" , а також впровадження енергоефективних технологій у будівельній сфері (з 2019 року)

  Організатор ряду наукових конференцій, семінарів, міжнародних архітектурних воркшопів, форумів та інших заходів за участю Національної спілки архітекторів України в Чернівецькій області та будівельних фірм.

  Входить до складу: спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича; експертної наукової Ради МОН України «Загальна фізика» (секція №3),  секції фізики твердого тіла НАН України; експертної ради департаменту з фізики та астрономії атестаційної комісії України.

  Є відповідні угоди про спільні наукові дослідження з ученими ряду країн: Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, та провідних Інститутів Національної академії наук України.


  Перелік основних наукових праць за останні 5 років (2015-2019)

  1. Розділи монографій, що опубліковані у закордонних виданнях:
  S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk. Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections  // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – P.204-212. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_21. (Обчислення усереднених профілів зображень за допомогою огинаючих); https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_21

  2. Монографії:
1. Борча М.Д., Ткач В.М., Фодчук І.М., Новіков Н.Н. Дифракція зворотньо розсіяних електронів (метод Кікучі) як інструмент структурної діагностики у матеріалознавстві / Чернівці : "Рута", 2016. – 196 с
2. Кладько В.П., Фодчук І.М. Методи рентгенівської дифракційної діагностики напівпровідникових кристалів та гетероструктур. – Чернівці : Рута, 2017. – 164 с. (рішення Вченої ради ЧНУ протокол №13 від 26.12.2017)

  3. Науковий керівник дисертації кандидата наук:
Коцюбинського А.О. Монокристалічні епітаксійні ферит-ґранатові плівки: кристалічна, магнітна та доменна мікроструктури. – Рукопис. Дис. ... кандидата. фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла.– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 27  вересня 2019.

  3.1. Науковий консультант дисертації доктора наук:
Баловсяка С.В. Багатомасштабні методи та засоби обробки і розпізнавання сигналів: Дис. … доктора технічних наук, спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці, ЧНУ, (Науковий консультант, професор Фодчук І.М.) захищена 7 червня у 2019р.  в спеціалізованій Раді  Д 05.052.01 Вінницького національного технічного університету.

Перелік основних статей та патентів

2019

1. >І. Fodchuk< Graphene/semi-insulating single crystal CdTe Schottky-type heterojunction X- and γ-Ray Radia-tion Detectors / V. Brus, O. Maslyanchuk, M. Solovan, P. Maryanchuk, I. Fodchuk, V. Gnatyuk, N. Vakhnyak, S. Melnychuk, and T.  Aoki // Nature. –2019. – V.9, №1. – 1065.

(IF (Scopus) – 4,29)/ https://www.nature.com/articles/s41598-018-37637-w

2. > I.M. Fodchuk< Method of calculation of averaged digital image profiles by envelopes as the conic sections / S.V. Balovsyak, O.V. Derevyanchuk, I.M. Fodchuk // Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. – Verlag: Springer International Publishing, January 2019. – P.204-212. – DOI 10.1007/978-3-319-91008-6_21. (обчислення усереднених профілів зображень за допомогою огинаючих); https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_21

3. >И.М. Фодчук, <Определение величины локальных деформаций и их анизотропии в поликристаллическом Ge по данным ди-фракции обратно рассеянных электронов / Фодчук И.М., Солодкий Н.С., Борча М.Д., Баловсяк С.В., Ткач В.М. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – 41, №3. – C. 403-415. (IF (Scopus) – 0,33). https://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v41/i03/0403.html

4. >И.М. Фодчук< Анализ рентгеновских муаровых изображений деформированных кристаллов по радиальным распределениям энерге-тического спектра Фурье / С.В. Баловсяк, С.Н. Новиков, И.М. Фодчук, И.В. Яремчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – т.41, №3. –C. 389-402. (IF – 0,33)/ https://mfint.imp.kiev.ua/article/v41/i03/MFiNT.41.0389.pdf

5. А.О. Коцюбинский, В.В. Мокляк, І.М. Фодчук, В.О. Коцюбинский, П.М. Литвин, А.Б. Груб’як. Магнітна мікроструктура епітаксійних плівок LaGa- заміщеного залізо-ітрієвого ґранату/ Металлофизика и новейшие технологии. – 2019. – т.41, №4, с. 529-548 . (IF – 0,33)

https://mfint.imp.kiev.ua/article/v41/i04/MFiNT.41.0389.pdf

6. Kotsyubynsky А.О, Moklyak V.V, Fodchuk І.М. The Magnetic Microstructure of YIG / GGG Films: Mossbauer Studies in the External Magnetic Fields. Physics and Chemistry of Solid State. (2019);20(2):202-208

http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/3384

7. А.В. Сумарюк, И.И. Гуцуляк, В.В. Михайлович, В.Ф. Романкевич, Ю.Т. Роман, И.М. Фодчук. Влияние микроструктуры изломов бетона на прочность бетонных композитов высокой структурной прочности и плотности // Наносистеми, наноматериали, нанотехнологии. – 2019. 17(4), pp. 103-115 IF (Scopus) =0.196) /http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html

8. О.Л. Маслянчук, Т.И. Микитюк, И.М. Фодчук. Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктуры CdS/CdMgTe для тандемных солнечных элементов //Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2019. 17(4), pp. 117-128 IF (Scopus) =0.196)

http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html

9. Фодчук И.М., Ивахненко С.А, Ткач В.М., Баловсяк С.В., Борча М.Д., Солодкий Н.С., Гуцуляк И.И., Кузьмин А.Р., Сумарюк О.В. Распределение локальных деформаций в синтетических кристаллах алмаза из анализа параметров энергетического спектра картин Кикучи //Journal of Superhard Materials, 2020, No. 2, pp. 271–276.  IP(2019)=0,6).

10. Ihor Fodchuk, Ivan Hutsuliak, Volodymyr Dovganyuk, Oleksandr Sumariuk, Oleksandr Gudymenko, Vasyl Kladko, Ivan Syvorotka, Andrii Kotsyubynskiy, Michael Barchuk. Defect and magnetic structure of Y2.93La0.07Fe5O12/Gd3Ga5O12 epitaxial systems // SPIE/2019/ CO700 - 65 V. 3 (p.1 of 12) - IP(2019)=0,5). (в друці)

11. I. Fodchuk, A.Kuzmin, I. Hutsuliak, M. Solodkyi, V. Dovganyuk, O. Maslyanchuk, Yu. Roman, R. Zaplitnyy, O. Gudymenko, V. Kladko, V. Mоlоdkin, V. Lizunov.

Defect structure of high-resistivity CdTe:Cl crystals according to the data of high-resolution X-ray diffractometry// SPIE/2019/ CO700 - 65 V. 3 (p.1 of 12) IP(2019)=0,5). (в друці)

12. Mariana Borcha, Ihor Fodchuk, Mykola Solodkyi, Serhiy Balovsyak, Yurii Roman, Ivan Hutsuliak. Determination of structural heterogeneity of crystals from electron backscatter diffraction images with use of the Fourier energy spectrum// SPIE/2019/ CO700 - 65 V. 3 (p.1 of 12) IP(2019)=0,5). (в друці)

13. О.Л. Маслянчук, Т.И. Микитюк, И.М. Фодчук. Charge transport mechanismus and efficiency spectra of tnin-film CdS/CdMgTe neterostructures with different mercury content // SPIE/2019/ CO700 - 65 V. 3 (p.1 of 12) IP(2019)=0,5).(в друці)

2018

14. >I. Fodchuk< Performance comparison of X-and γ-Ray CdTe Detectors with MoOx, TiOx and TiN Schottky Contacts / O. Maslyanchuk, M. Solovan, V. Brus, P. Maryanchuk, E. Maistruk, I. Fodchuk, V. Gnatyuk, T. Aoki, C. Lambropoulos, C. Potiriadis // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2018. – Vol. 65(7). – . 1365-1370. (IF – 1,45) / https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8361460/

15. Maslyanchuk O., Solovan M., Brus V., Fodchuk I., Gnatyuk V., Aoki T. Charge Transport Properties of CdTe X/γ-Rays Detectors with TiOx Schottky Contacts (Conference Paper) 018 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, NSS/MIC 2018 - ProceedingsNovember 2018, Article number 8824468

16. >Фодчук И.М.< Перспективы получения ультрапрочных бетонных композитов введением полифункциональных наномодификаторов / Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., Фодчук И.М. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2018. 16(1), pp. 117-128

http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html IF (Scopus) =0.196

17. Сумарюк А.В., Романкевич В.Ф., Роман Ю.Т., Фодчук И.М., Ткач В.Н. Бетонные композиты высокой структурной прочности и плотности, модифицированные комплексом мелкодисперсных добавок на основе микрокремнезема и метакаолина // Наносистеми, наноматериали, нанотехнологии. – 2018. 16(1), pp. 103-115. IF (Scopus) =0.196

http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html

18. > Фодчук И.М.< Прикладные возможности рентгеновской топографии кристаллов в косонесимметричной схеме дифракции на отражение / Фодчук И.М., Заплитный Р.А., Баловсяк С.В., Роман Ю.Т., Молодкин В.Б., Владимирова Т.П., Свянтек З./ Металлофизика и новейшие технологии. – 2018. – т.40, №5. –С. 561-583. . (IF – 0,33)

http://mfint.imp.kiev.ua/ua/browse.html

19. > І.М. Фодчук< Визначення локальних деформацій в околі зварного шва нікелевого сплаву за даними енергетичних Фур’є спектрів картин Кікучі / М.Д. Борча, М.С. Солодкий, С.В. Баловсяк, І.М. Фодчук, А.Р. Кузьмін, В.М. Ткач, К.А. Ющенко, А.В. Звягінцева // Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. –Т.18, №4. – С.307-312. / http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/3384

2017

20. >I. Fodchuk< Structure diagnostics of heterostructures and multi-layered system by X-ray multiple diffraction / М. Borcha, I. Fodchuk, M. Solodkyi and M. Baidakova // Journal of Applied Crystallography. – 2017. – 50. – p.722-726. (IF - 3,161)/ http://journals.iucr.org/j/issues/2017/03/00/vh5076/index.html

21. >I. Fodchuk< Direct and Inverse Problems in X-ray Three-crystal Triple Laue case X-ray topography of subsurface crystal layers. / Z. Swiatek, I. Fodchuk and R. Zaplitnyy // Journal of Applied Crystallography. – 2017. – 50. – p.727-733. (IF - 3,161)/http://journals.iucr.org/j/issues/2017/03/00/vc5006/index.html

22. >I.M. Fodchuk< Capabilities of CdTe-based Detectors with MoOx Contacts for Detection of X- and -radiation. / O.L. Maslyanchuk, M.M. Solovan, V.V. Brus, V.V. Kulchynsky, P.D. Maryanchuk, I.M. Fodchuk, V.A. Gnatyuk, T. Aoki, C. Potiriadis and Y. Kaissas // IEEE Transactions on Nuclear Sciense. – 2017. – Vol.64, I.5. – p. 1168-1172. (IF – 1,45)/ http://ieeexplore.ieee.org/document/7902236

23. >И.М. Фодчук< Новые подходы анализа рентгеновских дифрактограмм на основе вейвлет-преобразований / И.М. Фодчук, Ю.Т. Роман, С.В. Баловсяк // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017. – т.39,  №7. – С. 855-863./ http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v39/i07/0855.html

24. Патент на корисну модель 121378  Україна, МПК (2017.01), G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/00 (2006/01), G06T 17/17 (2006/01). Спосіб визначення величини деформаційних полів кристалу на основі Х-променевого муарового зображення в кремнієвому LLL-інтерферометрі / Баловсяк С.В., Литвин П.М., Фодчук І.М., Яремчук І.В.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201702011; заяв. 02.03.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23/2017.

http://uapatents.com/10-104335-sposib-viznachennya-seredno-arifmetichno-visoti-nerivnostejj-poverkhni-kristalu-metodom-povnogo-zovnishnogo-vidbivannya-kh-promeniv.html

2016

25. >I. Fodchuk< Magnetic and structural changes in the near-surface epitaxial Y2.95La0.05Fe5O12 films after high-dose ion implantation / I. Fodchuk, I. Gutsuliak, V. Dovganiuk, A. Kotsyubynskiy, U. Pietsch, N. Pashniak, O. Bonchyk, I. Syvorotka, and P. Lytvyn // Applied Optics. – 2016. – Vol.55, Is.12. – P. B144-B149. (IF – 1,973)/ https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B144

26. >I.M. Fodchuk, S.M. Novikov< Direct and Inverse Problems in X-ray Three-crystal Triple Laue case Interferometry / I.M. Fodchuk, S.M. Novikov, I.V. Yaremchuk // Applied Optics. – 2016. – Vol.55, Is.12. – P. B120-B125. (IF – 1,973)/ https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-55-12-B120

27. >I.M.Fodchuk< Х-ray topography of the subsurface single-crystal layers in a skew asymmetric pattern of diffraction in the reflection geometry / Z.Swiatek, I.M.Fodchuk // Archives of Metallurgy and Materials. – 2016. – V. 61, No.3. – P. 445-455. (IF – 0,77). /http://www.imim.pl/archives/volume-61-issue-2b2016

28. >І.М. Fodchuk<A Strain State in Synthetic Diamond Crystals by the Data of Electron Backscatter Diffraction Method / I.M. Fodchuk, M.D. Borcha, V.Yu. Khomenko, S.V .Balovsyak, V.M. Tkach, and O.O.Statsenko // Journal of Superhard Materials. – 2016. – vol.38, No.4. – Р.271-276. (IF – 0,651)

https://link.springer.com/article/10.3103/S1063457616040080

29. >І.М. Фодчук< Динамічна теорія трикристальної рентґенівської дифрактометрії та характеризація мікродефектів і деформацій в неідеальних монокристалах. / В.Б. Молодкін, С.Й. Оліховський, Є.Г. Лень, Є.М. Кисловський, О.В. Решетник, Т.П. Владимирова, Б.В. Шелудченко, О.С. Скакунова, В.В. Лізунов, Є.В. Кочелаб, І.М. Фодчук, В.П. Кладько // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №1. – С.99–139. (IF – 0,33) / http://mfint.imp.kiev.ua/ua/toc/v38/i01.html

30. >И.М. Фодчук< Воспроизведение оcтаточного деформационного поля в кристалле-анализаторе LLL-интерферометра / И.М. Фодчук, С.Н. Новиков, И.В. Яремчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №3. – С. 389-403. (IF – 0,33).

http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v38/i03/0389.html

31. >Фодчук И.М.< Распределения локальних деформацій в окрестности трещин в сварном шве Ni-Cr-Fe по данням дифракции обратно-рассеянных электронов / Фодчук И.М., Борча М.Д., Хоменко В.Ю., Ткач В.М., Стаценко О.О., Ющенко К.А. Звягинцева А.В., Червяков Н.О. // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – Т.38, №10. – С. 1321-1133. (IF – 0,33).

http://mfint.imp.kiev.ua/ua/toc/v38/i10.html

32. С. В. Баловсяк, Я. Д. Гарабажив, И. М. Фодчук. Ориентированная фильтрация цифровых электронно-дифракционных изображений // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 3. (77). – С. 4-13.

33. Патент на корисну модель 104335 Україна, МПК G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/17 (2006/01), G06T 17/30 (2006/01), G09B 23/26 (2006/01). Спосіб визначення середньої арифметичної висоти нерівностей поверхні  кристалу методом повного зовнішнього відбивання Х-променів / Баловсяк С.В., Фодчук І.М.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201506834; заяв. 10.07.2015; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2/2016/ http://uapatents.com/10-104335-sposib-viznachennya-seredno-arifmetichno-visoti-nerivnostejj-poverkhni-kristalu-metodom-povnogo-zovnishnogo-vidbivannya-kh-promeniv.html

34. >I.M. Fodchuk, O.L.< Possibilities of CdTe-based Х/-ray Detectors with MoOx Contacts / O.L. Maslyanchuk, M.M. Solovan, V.V. Kulchynsky, V.V. Brus, P.D. Maryanchuk, I.M. Fodchuk, V.A. Gnatyuk, T. Aoki, C. Potiriadis, Y. Kaissas // Nuclear Science Symposium Conference Record. – 2016. – NSS 16.   R09-39. https://ieeexplore.ieee.org/document/8069948/

2015

35.>І.М. Fodchuk< Optical characteristics of CdMgTe/ Cu(In,Ga)Se2 two-terminal tandem solar cell / L.А. Kosyachenko, X. Mathew, О.L. Мaslyanchuk, T.І. Mykytyuk, І.М. Fodchuk, V.V. Kulchynsky // Solar Energy.   2015.   Vol. 116. – P. 399-406. (IF – 4,674)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X15001528

36. Патент на корисну модель 100924 Україна, МПК G01T 1/16 (2006.01), G06F 17/17 (2006.01), G06T 17/30 (2006.01). Спосіб визначення локальних деформацій кристалів на основі профілів розподілу інтенсивності зворотно відбивних електронів / Баловсяк С. В., Ткач В. М., Фодчук І. М.; Власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (UA). – № u201502816; заяв. 27.03.2015; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15/2015

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‹№†ЗЈ@–м·chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.