ќновлено
2021-01-01
16:12

 

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет
≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

 

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва ≥ декоративно-прикладного мистецтва

(јЅƒѕћ)

запрошуЇ на навчанн€

випускник≥в шк≥л, коледж≥в, училищ, техн≥кум≥в, л≥цењв та ≥нших навчальних заклад≥в

на спец≥альност≥:

191 јрх≥тектура та м≥стобудуванн€  (осв≥тн≥ р≥вн≥: бакалавр, маг≥стр (очна форма навчанн€);

192 Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€  (осв≥тн≥ р≥вн≥: бакалавр, маг≥стр (очна та заочна форми навчанн€);

023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€ (осв≥тн≥ р≥вн≥: бакалавр, маг≥стр (очна та заочна форми навчанн€)

 

”ћќ¬» ¬—“”ѕ” ƒќ ”Ќ≤¬≈–—»“≈“”

 

 

  ” 2020 роц≥ прийом:

  1. на спец≥альн≥сть 191 "јрх≥тектура та м≥стобудуванн€" (галузь знань 19 јрх≥тектура ≥ буд≥вництво) за ќ– бакалавра зд≥йснюЇтьс€:

  1.1. на баз≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти (денна форма, терм≥н навчанн€ – 4 роки):

  бюджетна пропозиц≥€ - за сертиф≥катами «Ќќ з украњнськоњ мови та л≥тератури, математики, а також проф≥люючого творчого конкурсу з трьох окремих випробувань (рисунку, композиц≥њ та кресленн€);

  ¬агов≥ коеф≥ц≥Їнти конкурсних предмет≥в: украњнська мова та л≥тература – 0,2; математика – 0,2; творчий конкурс з арх≥тектури – 0,5.

  не бюджетна пропозиц≥€ - за сертиф≥катами «Ќќ з украњнськоњ мови та л≥тератури, ≥стор≥њ ”крањни, а також проф≥люючого творчого конкурсу з трьох окремих випробувань (рисунку, композиц≥њ та кресленн€);

  ¬агов≥ коеф≥ц≥Їнти конкурсних предмет≥в: украњнська мова та л≥тература – 0,2; ≥стор≥€ ”крањни – 0,2; творчий конкурс з арх≥тектури – 0,5.

  1.2. на скорочений терм≥н навчанн€ (терм≥н навчанн€ – 3 роки на денн≥й та заочн≥й формах) можуть вступати аб≥тур≥Їнти на баз≥ ќ– "молодший спец≥ал≥ст" з≥ спец≥альностей 5.0120101 "јрх≥тектура буд≥вель ≥ споруд", а також 5.06010115 "ќпор€дженн€ буд≥вель ≥ споруд та буд≥вельний дизайн".

  ѕрийом зазначеноњ категор≥њ вступник≥в зд≥йснюЇтьс€ прот€гом одного дн€ за фаховим комплексним вступним випробуванн€м: творчого конкурсу (клаузури).

  1.3. за ќ– маг≥стра на спец≥альн≥сть 191 "јрх≥тектура та м≥стобудуванн€" (терм≥н навчанн€: за осв≥тньо-науковою програмою – 1 р≥к та 9 м≥с€ц≥в, за осв≥тньо-профес≥йною програмою – 1 р≥к та 4 м≥с€ц≥) – на основ≥ фахового комплексного ≥спиту, та за результатами Їдиного вступного ≥спиту з ≥ноземноњ мови, €кий проводитьс€ за технолог≥€ми «Ќќ.

  ‘ах≥вц≥ осв≥тнього р≥вн€ маг≥стра "јрх≥тектура та м≥стобудуванн€" волод≥ють такими знанн€ми та вм≥нн€ми:

 • сучасн≥ знанн€ у галуз≥ моделюванн€ арх≥тектурних об’Їкт≥в, засоб≥в арх≥тектурноњ, ≥нженерноњ та комп’ютерноњ граф≥ки;
 • базов≥ знанн€ про загальн≥ пон€тт€ та правила нормативно-техн≥чноњ бази арх≥тектурного проектуванн€, правила виконанн€ робочоњ проектноњ документац≥њ;
 • удосконаленн€ знань з ≥стор≥њ розвитку св≥товоњ та украњнськоњ арх≥тектури ≥ мистецтва;
 • у€вленн€ про сучасн≥ принципи ≥ норми зонуванн€, плануванн€, розробки об’Їмно-просторовоњ структури, конструктивноњ схеми та художнього образу арх≥тектурних об’Їкт≥в;
 • базов≥ знанн€ ≥ навички дл€ зд≥йсненн€ самост≥йного плануванн€ ≥ орган≥зац≥њ проектноњ, арх≥тектурноњ та дизайнерськоњ д≥€льност≥.

  «астосуванн€ знань ≥ навичок:

 • волод≥нн€ сучасними комп’ютерними програмами, системами та технолог≥€ми дл€ створенн€ й обробки двовим≥рних зображень (Adobe PhotoShop, CorelDraw, Paint), тривим≥рних арх≥тектурних об’Їкт≥в (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max);
 • здатн≥сть застосовувати естетичн≥ принципи та композиц≥йн≥ закони формоутворенн€;
 • волод≥нн€ спец≥ал≥зованими кресл€рськими та граф≥чними приладами, художн≥ми матер≥алами;
 • здатн≥сть волод≥ти профес≥йними знанн€ми в област≥ розробки еск≥зних, робочих проект≥в арх≥тектурних об’Їкт≥в р≥зного типу, дизайну арх≥тектурного середовища, ≥нтер’Їр≥в та екстер’Їр≥в буд≥вель;
 • здатн≥сть виконувати розрахунково-граф≥чну частину з ус≥х розд≥л≥в арх≥тектурного проектуванн€, виготовл€ти кресленн€, користуючись сучасними методами арх≥тектурного проектуванн€ та засобами програмного забезпеченн€ (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max) , макет об’Їкту, розробл€ти окрем≥ вузли та арх≥тектурн≥ детал≥.

  ‘ормуванн€ суджень:

 • здатн≥сть до письмовоњ, усноњ та в≥зуальноњ презентац≥њ наукового та практичного матер≥алу;
 • здатн≥сть до формулюванн€ основного зм≥сту, ≥дењ об’Їкту, що розробл€Їтьс€;
 • здатн≥сть вести профес≥йний д≥алог, дискус≥ю, волод≥нн€ профес≥йною терм≥нолог≥Їю;
 • вм≥нн€ аргументувати ≥ доводити переваги окремих техн≥чних, арх≥тектурних планувальних просторових р≥шень.


  2. на спец≥альн≥сть 192 Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€ (галузь знань 19 јрх≥тектура та буд≥вництво) за ќ– бакалавра зд≥йснюЇтьс€:

  2.1. на баз≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти (денна форма, терм≥н навчанн€ – 4 роки) за сертиф≥катами «Ќќ з украњнськоњ мови та л≥тератури, математики (проф≥люючий), ф≥зики або ≥ноземноњ мови.

  ¬агов≥ коеф≥ц≥Їнти конкурсних предмет≥в: украњнська мова та л≥тература – 0,25; математика – 0,4; ф≥зика або ≥ноземна мова – 0,25.

  2.2. на скорочений терм≥н навчанн€ (терм≥н навчанн€ – денна форма - 2 роки, заочна – 2,5 роки) на баз≥ ќ– молодшого спец≥ал≥ста за фаховим теоретичним ≥спитом з≥ спец≥альностей: 5.06010101 "Ѕуд≥вництво та експлуатац≥€ буд≥вель ≥ споруд"; 5.6010102 "ћонтаж промислового устаткуванн€"; 5.06010103 "Ѕуд≥вництво г≥дротехн≥чних споруд"; 5.6010104 "Ѕуд≥вництво та експлуатац≥€ м≥ських шл€х≥в сполученн€"; 5.6010105 "ќбслуговуванн€ електротехн≥чного обладнанн€ та автоматичного устаткуванн€ буд≥вель ≥ споруд", 5.6010106 "¬иготовленн€ металевих конструкц≥й"; 5.6010107 "¬иготовленн€ буд≥вельних деталей та конструкц≥й"; 5.6010108 "Ѕуд≥вництво, обслуговуванн€ ≥ ремонт зал≥зничних кол≥й"; 5.6010109 "Ѕуд≥вництво, обслуговуванн€ ≥ ремонт автомоб≥льних дор≥г та аеродром≥в"; 5.6010110 "Ѕуд≥вництво мост≥в та ≥нших штучних споруд"; 5.6010111 "Ѕуд≥вництво тунел≥в  та метропол≥тен≥в";  5.6010112 "Ѕуд≥вництво теплових ≥ атомних електростанц≥й"; 5.6010113 "ћонтаж, обслуговуванн€ устаткуванн€ ≥ систем газопостачанн€"; 5.6010114 "ћонтаж ≥ обслуговуванн€ внутр≥шн≥х сан≥тарно-техн≥чних систем ≥ вентил€ц≥њ"; 5.06010115 "ќпор€дженн€ буд≥вель ≥ споруд та буд≥вельний дизайн" за фаховим теоретичним ≥спитом.

  2.3. за ќ– маг≥стра на спец≥альн≥сть 192 Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€ за осв≥тньо-науковою програмою (денна форма навчанн€ на терм≥н 1 р≥к та 9 м≥с€ц≥в) та осв≥тньо-профес≥йною програмою (заочна форма навчанн€ на терм≥н  1 р≥к та 4 м≥с€ц≥).

  ¬ступними випробуванн€ми Ї фаховий ≥спит, €кий проходить у форм≥ комп'ютерного тестуванн€ та Їдиний вступний ≥спит з ≥ноземноњ мови, €кий проводитьс€ за технолог≥€ми «Ќќ.

  ‘ах≥вц≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ маг≥стра "Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€ (промислове та цив≥льне буд≥вництво)" волод≥ють такими знанн€ми та вм≥нн€ми.

  «нати:

 • правила конструюванн€ зал≥зобетонних ≥ металевих конструкц≥й, принципи компоновки ≥ розрахунку зал≥зобетонних перекрит≥й р≥зних тип≥в, фундаменти неглибокого закладенн€, конструкц≥њ одноповерхових та багатоповерхових буд≥вель;
 • технолог≥ю ≥ орган≥зац≥ю веденн€ буд≥вельних роб≥т та нормуванн€ прац≥ в буд≥вництв≥;
 • орган≥зац≥ю, плануванн€ ≥ управл≥нн€ буд≥вельного виробництва, методику розробки проект≥в орган≥зац≥њ буд≥вництва та проект≥в виконанн€ роб≥т;
 • плануванн€ економ≥чноњ д≥€льност≥ буд≥вельноњ орган≥зац≥њ, плануванн€ економ≥чних показник≥в ≥ буд≥вельних процес≥в;

  ¬м≥ти:

 • компонувати зал≥зобетонн≥ перекритт€, одноповерхов≥ буд≥вл≥ з використанн€м зал≥зобетонних ≥ металевих конструкц≥й, перев≥р€ти м≥цн≥сть окремих елемент≥в буд≥вель ≥ споруд;
 • п≥д≥брати машини ≥ обладнанн€ дл€ веденн€ буд≥вельних роб≥т, розробити схеми  веденн€ роб≥т, складати технолог≥чн≥ карти на окрем≥ види основних буд≥вельних процес≥в;
 • розробл€ти проекти орган≥зац≥њ буд≥вництва та проекти виконанн€ роб≥т, оформлювати виробнич≥ завданн€ прац≥вникам ≥ приймати виконан≥ роботи;
 • складати локальний та об’Їктний кошториси буд≥вництва, зведений кошторисний розрахунок вартост≥ буд≥вництва, догов≥рну ц≥ну вартост≥ буд≥вництва, вм≥ти визначити основн≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники проекту.


  3. на спец≥альн≥сть 023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€ (галузь знань 02  ультура ≥ мистецтво) за ќ– бакалавра зд≥йснюЇтьс€:

  3.1. на баз≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти (денна форма, терм≥н навчанн€ - 4 роки) за сертиф≥катами «Ќќ з украњнськоњ мови та л≥тератури, ≥стор≥њ ”крањни, або х≥м≥њ, а також проф≥люючого творчого конкурсу з двох окремих випробувань (рисунку та живопису);

  ¬агов≥ коеф≥ц≥Їнти конкурсних предмет≥в: украњнська мова та л≥тература – 0,2; ≥стор≥€ ”крањни, або х≥м≥€ – 0,2; творчий конкурс – 0,5.

  3.2. на скорочений терм≥н навчанн€ (терм≥н навчанн€ – 2 роки на денн≥й та заочн≥й формах) на баз≥ ќ– молодшого спец≥ал≥ста з≥ спец≥альностей 5.02020501 "ќбразотворче мистецтво", 5.02020701 "ƒизайн", 5.02020801 "ƒекоративно-прикладне мистецтво", 5.02010401 "Ќародна художн€ творч≥сть".

  ¬ступне випробуванн€ - фаховий творчий ≥спит.

  3.3. за ќ– маг≥стра на спец≥альн≥сть 023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€ (терм≥н навчанн€ – 1 р≥к та 4 м≥с€ц≥ на денн≥й та заочн≥й формах).

  ¬ступне випробуванн€ - фаховий творчий ≥спит та Їдиний вступний ≥спит з ≥ноземноњ мови, €кий проводитьс€ за технолог≥€ми «Ќќ.

  ‘ах≥вц≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ маг≥стр - мистецтвознавець набувають знань та вм≥нь за такими профес≥йними спр€муванн€ми: художн€ вишивка, художн€ обробка дерева, художн≥й метал (ювел≥рна та ковальська справа), художн≥й розпис.

  «нати:

 • основн≥ стил≥ та напр€мки в ≥стор≥њ мистецтва;
 • творч≥сть найб≥льш важливих персонал≥й в ≥стор≥њ св≥тового мистецтва;
 • особливост≥ композиц≥њ рисунку;
 • особливост≥ конструктивно-пластичного та св≥тлот≥ньового в≥дтворенн€ об’Їмних форм, в тому числ≥ г≥псовоњ класичноњ та живоњ натури;
 • закони л≥н≥йноњ перспективи;
 • ключов≥ пон€тт€ ≥стор≥њ св≥товоњ художньоњ культури;
 • особливост≥ розвитку св≥тового мистецтва на ≥сторичних етапах;
 • художньо-стильових ознак мистецьких традиц≥й.

  ¬м≥ти:

 • описувати й ≥нтерпретувати твори мистецтва;
 • ор≥Їнтуватис€ у розмањтт≥ тенденц≥й ≥ напр€м≥в мистецтва;
 • залучати пам’€тки мистецтва до джерельноњ бази майбутн≥х творчих пошук≥в;
 • критично анал≥зувати науков≥ публ≥кац≥њ з ≥стор≥њ мистецтва;
 • ви€вл€ти конструктивно-пластичн≥ особливост≥ структури складноњ об’Їмноњ форми, анатом≥чну будову людини, характерн≥ особливост≥ натури, њњ пластичний характер, рух, пропорц≥њ;
 • анал≥зувати та узагальнювати форму з метою дос€гненн€ художньоњ виразност≥;


   афедра ƒѕќћ займаЇ ч≥льне м≥сце серед мистецьких заклад≥в ”крањни, оск≥льки викладач≥ та студенти т≥сно сп≥впрацюють з Ќац≥ональною сп≥лкою художник≥в ”крањни, Ќац≥ональною сп≥лкою майстр≥в народного мистецтва ”крањни та —п≥лкою майстр≥в ковальського мистецтва ”крањни. ƒипломн≥ проекти та роботи випускник≥в кафедри (в тому числ≥ румуномовних) представл€лис€ на багатьох украњнських та м≥жнародних виставках, конкурсах.

 


  «а творч≥ доробки та здобутки р€д викладач≥в та студент≥в кафедри Ї стипенд≥атами ¬ерховноњ –ади ”крањни та  ѕрезидента ”крањни.

ћ≥жнародн≥ осв≥тн≥ та науков≥ зв’€зки, програми обм≥ну студентами

  ‘акультет маЇ також т≥сн≥ м≥жнародн≥ зв’€зки з в≥дпов≥дними закладами ѕольщ≥ ( рак≥вська пол≥техн≥ка), јвстр≥њ, Ќ≥меччини.

  «окрема, в рамках Ќ≥мецькоњ академ≥чноњ служби обм≥н≥в (DAAD) з 2013 по 2017 роки з “ехн≥чним ун≥верситетом (м. Ћюбек, Ќ≥меччина) зд≥йснювавс€ проект "ѕрактичн≥ партнери ≥сторичного м≥ста" (http://www.b-tu.de/).

  ” рамках н≥мецько-украњнського проекту сп≥впрац≥ вищих навчальних заклад≥в „ерн≥вц≥ – Ћюбек "ѕартнерство в рамках ≥сторичноњ частини м≥ста" (Ќ≥мецька служба академ≥чних обм≥н≥в DAAD, 2013-2017рр, http://www.ukraine-bauen.de/home/) реал≥зована програма практичного навчанн€ студент≥в дл€ реставрац≥њ староњ частини м≥ста „ерн≥вц≥, оск≥льки арх≥тектори в м. Ћюбек мають великий досв≥д переплануванн€ та зд≥йсненн€ реставрац≥њ буд≥вель, охорони пам’€тник≥в, плануванн€ середовища, оформленн€ вулиць та площ. –еставрац≥йн≥ дос€гненн€ у старовинн≥й частин≥ м≥ста Ћюбек зразково показують поле д≥€льност≥ ≥нженер≥в, планувальник≥в та арх≥тектор≥в, а також культуролог≥в, сусп≥льствознавц≥в та фах≥вц≥в з охорони пам’€тник≥в, €ке входить до св≥товоњ спадщини ёЌ≈— ќ, ≥ тому вимагають дл€ обм≥ну досв≥дом подальшого практично-ор≥Їнтованого розвитку навчального процесу в „ерн≥вц€х та Ћюбеку.

  « 2018 року з “ехн≥чним ун≥верситетом (м. Ћюбек, Ќ≥меччина) виконуЇтьс€ ћ≥жнародний проект ERASMUS+.

  Ќараз≥ з “ехн≥чним ун≥верситетом (м.Ћюбек, Ќ≥меччина) укладено меморандум (26.03.2019) про подальшу сп≥впрацю в нам≥рах подати у DAAD новий проект "ћ≥жнародна моб≥льн≥сть ≥ цифрове сп≥вроб≥тництво".

  « 2019 року виконуЇтьс€ новий проект ERASMUS+ з партнерами Ѕранденбурського ун≥верситету технолог≥й у м. отбус (Ќ≥меччина) та  Ќ”Ѕј (факультет м≥стобудуванн€ та урбан≥стики) (www.interof.chnu.edu.ua). 

  ”кладено договори про сп≥впрацю про моб≥льн≥сть професорсько-викладацького/досл≥дницького персоналу та студент≥в з ясським техн≥чним ун≥верситетом ≥мен≥ "√ЇоргЇ јсак≥" (TUIASI, –умун≥€), ясським нац≥ональним ун≥верситетом "ƒжордже ™неску" (–умун≥€).

  ¬иконуЇтьс€ догов≥р щодо п≥дготовки студент≥в „Ќ” за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "бакалавр" за навчальною програмою, що передбачаЇ отриманн€ подв≥йного диплома з≥ спец≥альност≥ 023 "ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€" з ун≥верситетом «ах≥дного јнхо€ м. Ћуань ( итай) (www.interof.chnu.edu.ua).

  Ќараз≥ на кафедр≥ ƒѕќћ здобувають мистецьку осв≥ту 4 китайських студенти з Ћуанського ун≥верситету ( Ќ–).

  ” 2016 роц≥ з н≥мецьким представництвом програми дл€ ”крањни Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GmbH) в рамках проекту "≤нтегрований розвиток м≥ст в ”крањн≥" (GIZ) укладено ƒогов≥р про сп≥вроб≥тництво з метою розробки ≥ запровадженн€ в „ерн≥вецькому ун≥верситет≥ навчальних програм за фахом "ћ≥ське плануванн€" та наданн€ п≥дтримки в цьому процес≥ з боку GIZ. ѕроект ф≥нансуЇтьс€ ƒержавним секретар≥атом з економ≥чних питань Ўвейцарськоњ  онфедерац≥њ (SECO) та ‘едеральним м≥н≥стерством економ≥чного сп≥вроб≥тництва та розвитку ‘едеративноњ республ≥ки Ќ≥меччина (BMZ). –еал≥зац≥€ проекту тривала з 01.01.2016 по 31.12.2018, €ка у березн≥ 2019 року визнана усп≥шною та продовжена до 2020 року (www.arhibud.chnu.edu.ua).

  ‘акультетом јЅƒѕћ укладено угоду про сп≥впрацю з управл≥нн€м м≥стобудуванн€ та арх≥тектури департаменту м≥стобуд≥вного комплексу та земельних в≥дносин м≥ськоњ ради м. „ерн≥вц≥ за такими основними напр€мками:

 1. –еал≥зац≥€ сп≥льних арх≥тектурних проект≥в (участь в конкурсних проектах м≥ста);
 2. —п≥льна участь у виставках, конференц≥€х та презентац≥€х арх≥тектурно-буд≥вельного напр€мку;
 3. –еал≥зац≥€ сп≥льних науково-досл≥дницьких проект≥в;
 4. —при€нн€ розвитку та попул€ризац≥њ арх≥тектури м≥ста, об'Їднанн€ зусиль по вир≥шенню творчих та соц≥ально-економ≥чних питань м. „ерн≥вц≥.

  ”кладено в≥дпов≥дн≥ угоди з „ерн≥вецькими обласними орган≥зац≥€ми Ќац≥ональноњ сп≥лки арх≥тектор≥в та художник≥в ”крањни.

  ‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва приймаЇ активну участь у життЇд≥€льност≥ м≥ста. Ќеодноразов≥ поњздки викладач≥в та студент≥в в ун≥верситети крањн ™вропи дають змогу пост≥йно удосконалювати навчальний процес перейманн€м закордонного досв≥ду.

  ƒружн≥й колектив сп≥вроб≥тник≥в та студент≥в факультету запрошуЇ на навчанн€ вс≥х активних та небайдужих до мистецтва, арх≥тектури та буд≥вельноњ галуз≥ аб≥тур≥Їнт≥в.

ƒетальна ≥нформац≥€ за посиланн€м  http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

 онтактний телефон (0372) 51-06-56 - деканат факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва.

E-mail: fab<… –ќЭ@Q&Шchnu.edu.ua

 афедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва:  (03730) 2-26-81

E-mail: decorative.applied.art<… –ќЭ@Q&Шukr.net

м. ¬ижниц€, вул. Ќевського 3Ѕ.

  

Ўановн≥ аб≥тур≥Їнти!

Cаме зараз ¬и стоњте перед складним вибором вищого навчального закладу та спец≥альност≥, €ка приноситиме не т≥льки хороший зароб≥ток, але й задоволенн€. Ќам щиро хочетьс€ допомогти ¬ам правильно зробити цей виб≥р! 

 ћи з рад≥стю запрошуЇмо ¬ас на навчанн€ до найперспективн≥шого ”н≥верситету сьогоденн€!

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва ≥ декоративно-прикладного мистецтва чекаЇ на ¬ас!

«ј Ќјћ» ћј…Ѕ”“Ќ™!

 

    ћапа м≥ста:

 

  онтакти

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва
деканат факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва
+380+(0372)51-06-56

кафедра буд≥вництва +380 (0372) 51-06-55
кафедра арх≥тектури +380(0372) 51-06-43
кафедра декоративно-прикладного мистецтва +38(03730) 2-26-81
кафедра образотворчого мистецтва +38(03730) 2-26-81
деканат www.arhibud.chnu.edu.ua

јдреса:
”крањна, м. „ерн≥вц≥,
вул. –≥венська 14, „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, факультет јЅƒѕћ
јдреса:
дл€ листуванн€:
58000, ”крањна, м. „ерн≥вц≥,
вул.  оцюбинського 2, „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, факультет јЅƒѕ

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster<… –ќЭ@Q&Шchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.