Оновлено
2018-10-16
20:32

 

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

 

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва

(АБДПМ)

запрошує на навчання

випускників шкіл, коледжів, училищ, технікумів, ліцеїв та інших навчальних закладів
за напрямами:

191 Архітектура та містобудування  (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна форма навчання);

192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр, магістр (очна та заочна форма навчання);

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (очна та заочна форма навчання).

  

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича один із найстаріших класичних університетів в Україні. Сьогодні в університеті функціонує 2 інститути та 11 факультетів, серед яких факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Історія факультету розпочинається з 2008 року, коли рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича було надано право на підготовку бакалаврів за напрямками 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» (галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура») і здійснено перший набір абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста. Перший випуск будівельників, спеціалістів та магістрів, зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» відбувся у 2012 році, а архітекторів, спеціалістів зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд», у 2013 році.

  У вересні 2013 року на базі загально університетської кафедри архітектури та будівництва та факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в м. Вижниця було утворено факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва в складі кафедр архітектури, будівництва, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Очолює факультету професор І. М. Фодчук.

  Факультет створювався з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть забезпечувати виконання інженерно-конструктивних, архітектурно-проектувальних та дизайнерських рішень в галузі будівництва.

 

Вступ на навчання 

  1. У 2018 році прийом на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» (галузь знань 19 Архітектура і будівництво) за ОКР бакалавра:

  а) на базі повної загальної середньої освіти (денна форма, термін навчання – 4 роки) здійснюється за сертифікатами ЗНО з української мови та математики, а також профілюючого творчого конкурсу з трьох окремих випробувань (рисунку, композиції та креслення);

  б) на скорочений термін навчання (3 роки на денній та заочній формах) можуть вступати абітурієнти на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі спеціальностей 5.0120101 "Архітектура будівель і споруд", а також 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн". Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється протягом одного дня за фаховим комплексним вступним випробуванням: творчого конкурсу (клаузури).

  Прийом на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» за ОР магістра (термін навчання: за освітньо-науковою програмою – 1 рік та 9 місяців, за освітньо-професійною програмою – 1 рік та 4 місяці) – на основі фахового комплексного іспиту.

  Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з спеціальності «Архітектура будівель і споруд» володіють такими знаннями та вміннями:

 • сучасні знання у галузі моделювання архітектурних об’єктів, засобів архітектурної, інженерної та комп’ютерної графіки;
 • базові знання про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, правила виконання робочої проектної документації;
 • удосконалення знань з історії розвитку світової та української архітектури і мистецтва;
 • уявлення про сучасні принципи і норми зонування, планування, розробки об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів;
 • базові знання і навички для здійснення самостійного планування і організації проектної, архітектурної та дизайнерської діяльності.

  Застосування знань і навичок:

 • володіння сучасними комп’ютерними програмами, системами та технологіями для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe PhotoShop, CorelDraw, Paint), тривимірних архітектурних об’єктів (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max);
 • здатність застосовувати естетичні принципи та композиційні закони формоутворення;
 • володіння спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, художніми матеріалами;
 • здатність володіти професійними знаннями в області розробки ескізних, робочих проектів архітектурних об’єктів різного типу, дизайну архітектурного середовища, інтер’єрів та екстер’єрів будівель;
 • здатність виконувати розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляти креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами програмного забезпечення (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max), макет об’єкту, розробляти окремі вузли та архітектурні деталі.

  Формування суджень:

 • здатність до письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного матеріалу;
 • здатність до формулювання основного змісту, ідеї об’єкту, що розробляється;
 • здатність вести професійний діалог, дискусію, володіння професійною термінологією;
 • вміння аргументувати і доводити переваги окремих технічних, архітектурних планувальних просторових рішень.

  2. Прийом на навчання на спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (галузь знань 19 Архітектура і будівництво) за ОКР бакалавра здійснюється:

  а) на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання 4 роки) за сертифікатами ЗНО з української мови, математики (профілюючий),  фізики або іноземної мови;

  б) на скорочений термін навчання (денна форма 2 роки, заочна – 2,5 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста за фаховим теоретичним іспитом зі спеціальностей: 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"; 5.6010102 «Монтаж промислового устаткування»; 5.06010103 «Будівництво гідротехнічних споруд»; 5.6010104 «Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення»; 5.6010105 «Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд», 5.6010106 «Виготовлення металевих конструкцій»; 5.6010107 «Виготовлення будівельних деталей та конструкцій»; 5.6010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»; 5.6010109 «Будівництво, обслуговування і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»; 5.6010110 «Будівництво мостів та інших штучних  споруд»; 5.6010111 «Будівництво тунелів  та метрополітенів»;  5.6010112 «Будівництво теплових і атомних електростанцій»; 5.6010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»; 5.6010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»; 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн";

  Прийом за ОР магістра здійснюється за освітньо-науковою програмою (денна форма навчання на термін 1 рік та 9 місяців) та освітньо-професійною програмою (заочна форма навчання на термін 1 рік та 4 місяці).

  Вступними випробуваннями є фаховий іспит та іспит з іноземної мови

  Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з промислового і цивільного будівництва випускники  володіють такими знаннями та вміннями:

 • правила конструювання залізобетонних і металевих конструкцій, принципи компоновки і розрахунку залізобетонних перекритій різних типів, фундаменти неглибокого закладення, конструкції одноповерхових та багатоповерхових будівель;
 • технологію і організацію ведення будівельних робіт та нормування праці в будівництві;
 • організацію, планування  і управління будівельного виробництва, методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;
 • планування економічної діяльності будівельної організації, планування економічних показників і будівельних процесів;
 • компонувати залізобетонні перекриття, одноповерхові будівлі з використанням залізобетонних і металевих конструкцій, перевіряти міцність окремих елементів будівель і споруд;
 • підібрати машини і обладнання для ведення будівельних робіт, розробити схеми ведення робіт, складати технологічні карти на окремі види основних будівельних процесів;
 • розробляти  проекти організації будівництва та проекти виконання робіт, оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи;
 • складати локальний та об’єктний кошториси будівництва, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну вартості будівництва, вміти визначити основні техніко-економічні показники проекту.

  3. Прийом на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація здійснюється за ОКР бакалавра:

   а) на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 4 роки) за сертифікатами ЗНО з української мови, історії та творчого конкурсу (рисунок).
 

  б) на скорочений термін навчання (2 роки) на базі ОКР молодшого спеціаліста зі спеціальностей 5.02020501 Образотворче мистецтво*, 5.02020701 Дизайн, 5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво*, 5.02010401 Народна художня творчість.

  Вступне випробування фаховий творчий іспит.

  Прийом на денну та заочну форми навчання на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (галузь знань 02 «Культура і мистецтво») за ОКР магістра, термін навчання – 1.5 року.

  Вступне випробування - фаховий творчий іспит і тестування з іноземної мови.

  Детальну інформацію щодо вступної кампанії ЧНУ в 2018 році шукайте за посиланням.

 

Навчальний процес, навчальні та наукові зв’язки, програми обміну студентами

  Навчальний процес на кафедрах факультету забезпечують професори, доктори архітектури, мистецтвознавства, технічних та фізико-математичних наук, доценти, кандидати архітектури, технічних та фізико-математичних наук, а також заслужені архітектори, художники та будівельники України, асистенти. До навчального процесу залучаються провідні практикуючі архітектори та будівельники міста та області. Застосування практичних навичок студентів забезпечують лабораторії факультету: «Діагностики будівельних конструкцій і матеріалів», «Комп’ютерного та автоматизованого проектування», спеціалізовані аудиторії макетування, скульптури, рисунку, живопису та інші. Використовується і навчально-педагогічний та науковий потенціал інших факультетів та університетів.

  На факультеті налагоджена тісна навчально-науково-методична співпраця з провідними закладами України, зокрема, з: Національним університетом «Львівська Політехніка», Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ін.

  Неодноразово на протязі навчального процесу на базі факультету відбуваються практичні семінари з тем «Енергоефективних технологій»,  «Монтажу інженерних мереж», «Новітніх матеріалів у рамках всеукраїнського архітектурного фестивалю».

  Факультетом укладено угоди про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці за такими основними напрямками:

 1. Реалізація спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста);
 2. Спільна участь у виставках, конференціях та презентаціях архітектурно-будівельного напрямку;
 3. Реалізація спільних науково-дослідницьких проектів;
 4. Сприяння розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м. Чернівці.

  Укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України.

  Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі, Австрії, Німеччини, зокрема з Університетом прикладних наук м. Любек (Німеччина), з 2013 року здійснюється проект в рамках програми DAAD «Практичні партнери історичного міста».

  В рамках проекту DAAD «Планування та будівництво історичного міста» між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Вищою технічною школою в м. Любек Німеччина реалізується практичне навчання студентів для реставрації старої частини міста Чернівці, оскільки архітектори в м. Любек мають великий досвід перепланування та здійснення реставрації будівель, охорони пам’ятників, планування середовища, оформлення вулиць та площ. Реставраційні досягнення в старому місті Любек зразково показують поле діяльності інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та фахівців з охорони пам’ятників, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО, і тому вимагають для обміну досвідом подальшого практично-орієнтованого розвитку навчального процесу в Чернівцях та Любеку.

  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва приймає активну участь у життєдіяльності міста, неодноразові поїздки викладачів та студентів в університети країн Європи дають змогу постійно удосконалювати навчальний процес перейманням закордонного досвіду. Дружній колектив співробітників та студентів факультету запрошують на навчання всіх активних та небайдужих до будівельної галузі абітурієнтів.

  Випускники факультету освоюють такі фахові спеціальності:

  З будівництва: інженер конструктор; інженер кошторисник; інженер технолог;

  З архітектури: архітектор проектувальник; дизайнер інтер’єру та екстер’єру; графічний дизайнер; архітектор реставратор;

 

Детальна інформація за контактним телефоном (0372) 51-06-56 - деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

 

Шановні абітурієнти!

Cаме зараз Ви стоїте перед складним вибором вищого навчального закладу та спеціальності, яка приноситиме не тільки хороший заробіток, але й задоволення. Нам щиро хочеться допомогти Вам правильно зробити цей вибір! 

 Ми з радістю запрошуємо Вас на навчання до найперспективнішого Університету сьогодення!

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва чекає на Вас!

ЗА НАМИ МАЙБУТНЄ!

 

    Мапа міста:

 

 Контакти

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
+380+(0372)51-06-56

кафедра будівництва +380 (0372) 51-06-55
кафедра архітектури +380(0372) 51-06-43
кафедра декоративно-прикладного мистецтва +38(03730) 2-26-81
кафедра образотворчого мистецтва +38(03730) 2-26-81
деканат www.arhibud.chnu.edu.ua

Адреса:
Україна, м. Чернівці,
вул. Рівенська 14, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДПМ
Адреса:
для листування:
58000, Україна, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського 2, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДП

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterвЖД.l@§"еchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.