ќновлено
2018-12-13
17:56

 

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет
≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

 

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва ≥ декоративно-прикладного мистецтва

(јЅƒѕћ)

запрошуЇ на навчанн€

випускник≥в шк≥л, коледж≥в, училищ, техн≥кум≥в, л≥цењв та ≥нших навчальних заклад≥в
за напр€мами:

191 јрх≥тектура та м≥стобудуванн€  (осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йн≥ р≥вн≥ бакалавр, маг≥стр (очна форма навчанн€);

192 Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€  (осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йн≥ р≥вн≥ бакалавр, маг≥стр (очна та заочна форма навчанн€);

023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€ (осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень бакалавр (очна та заочна форма навчанн€).

  

  „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича один ≥з найстар≥ших класичних ун≥верситет≥в в ”крањн≥. —ьогодн≥ в ун≥верситет≥ функц≥онуЇ 2 ≥нститути та 11 факультет≥в, серед €ких факультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва. ≤стор≥€ факультету розпочинаЇтьс€ з 2008 року, коли р≥шенн€м ƒержавноњ акредитац≥йноњ ком≥с≥њ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни (протокол є70 в≥д 28.03.2008р.) „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича було надано право на п≥дготовку бакалавр≥в за напр€мками 6.060101 «Ѕуд≥вництво» та 6.060102 «јрх≥тектура» (галузь знань 0601 «Ѕуд≥вництво та арх≥тектура») ≥ зд≥йснено перший наб≥р аб≥тур≥Їнт≥в на баз≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ (ќ –) молодшого спец≥ал≥ста. ѕерший випуск буд≥вельник≥в, спец≥ал≥ст≥в та маг≥стр≥в, з≥ спец≥альност≥ «ѕромислове ≥ цив≥льне буд≥вництво» в≥дбувс€ у 2012 роц≥, а арх≥тектор≥в, спец≥ал≥ст≥в з≥ спец≥альност≥ «јрх≥тектура буд≥вель ≥ споруд», у 2013 роц≥.

  ” вересн≥ 2013 року на баз≥ загально ун≥верситетськоњ кафедри арх≥тектури та буд≥вництва та факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в м. ¬ижниц€ було утворено факультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва в склад≥ кафедр арх≥тектури, буд≥вництва, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. ќчолюЇ факультету професор ≤. ћ. ‘одчук.

  ‘акультет створювавс€ з метою п≥дготовки висококвал≥ф≥кованих фах≥вц≥в, €к≥ будуть забезпечувати виконанн€ ≥нженерно-конструктивних, арх≥тектурно-проектувальних та дизайнерських р≥шень в галуз≥ буд≥вництва.

 

¬ступ на навчанн€ 

  1. ” 2018 роц≥ прийом на спец≥альн≥сть 191 «јрх≥тектура та м≥стобудуванн€» (галузь знань 19 јрх≥тектура ≥ буд≥вництво) за ќ – бакалавра:

  а) на баз≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти (денна форма, терм≥н навчанн€ – 4 роки) зд≥йснюЇтьс€ за сертиф≥катами «Ќќ з украњнськоњ мови та математики, а також проф≥люючого творчого конкурсу з трьох окремих випробувань (рисунку, композиц≥њ та кресленн€);

  б) на скорочений терм≥н навчанн€ (3 роки на денн≥й та заочн≥й формах) можуть вступати аб≥тур≥Їнти на баз≥ ќ – "молодший спец≥ал≥ст" з≥ спец≥альностей 5.0120101 "јрх≥тектура буд≥вель ≥ споруд", а також 5.06010115 "ќпор€дженн€ буд≥вель ≥ споруд та буд≥вельний дизайн". ѕрийом зазначеноњ категор≥њ вступник≥в зд≥йснюЇтьс€ прот€гом одного дн€ за фаховим комплексним вступним випробуванн€м: творчого конкурсу (клаузури).

  ѕрийом на спец≥альн≥сть 191 «јрх≥тектура та м≥стобудуванн€» за ќ– маг≥стра (терм≥н навчанн€: за осв≥тньо-науковою програмою – 1 р≥к та 9 м≥с€ц≥в, за осв≥тньо-профес≥йною програмою – 1 р≥к та 4 м≥с€ц≥) – на основ≥ фахового комплексного ≥спиту.

  ‘ах≥вц≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ маг≥стра з спец≥альност≥ «јрх≥тектура буд≥вель ≥ споруд» волод≥ють такими знанн€ми та вм≥нн€ми:

 • сучасн≥ знанн€ у галуз≥ моделюванн€ арх≥тектурних об’Їкт≥в, засоб≥в арх≥тектурноњ, ≥нженерноњ та комп’ютерноњ граф≥ки;
 • базов≥ знанн€ про загальн≥ пон€тт€ та правила нормативно-техн≥чноњ бази арх≥тектурного проектуванн€, правила виконанн€ робочоњ проектноњ документац≥њ;
 • удосконаленн€ знань з ≥стор≥њ розвитку св≥товоњ та украњнськоњ арх≥тектури ≥ мистецтва;
 • у€вленн€ про сучасн≥ принципи ≥ норми зонуванн€, плануванн€, розробки об’Їмно-просторовоњ структури, конструктивноњ схеми та художнього образу арх≥тектурних об’Їкт≥в;
 • базов≥ знанн€ ≥ навички дл€ зд≥йсненн€ самост≥йного плануванн€ ≥ орган≥зац≥њ проектноњ, арх≥тектурноњ та дизайнерськоњ д≥€льност≥.

  «астосуванн€ знань ≥ навичок:

 • волод≥нн€ сучасними комп’ютерними програмами, системами та технолог≥€ми дл€ створенн€ й обробки двовим≥рних зображень (Adobe PhotoShop, CorelDraw, Paint), тривим≥рних арх≥тектурних об’Їкт≥в (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max);
 • здатн≥сть застосовувати естетичн≥ принципи та композиц≥йн≥ закони формоутворенн€;
 • волод≥нн€ спец≥ал≥зованими кресл€рськими та граф≥чними приладами, художн≥ми матер≥алами;
 • здатн≥сть волод≥ти профес≥йними знанн€ми в област≥ розробки еск≥зних, робочих проект≥в арх≥тектурних об’Їкт≥в р≥зного типу, дизайну арх≥тектурного середовища, ≥нтер’Їр≥в та екстер’Їр≥в буд≥вель;
 • здатн≥сть виконувати розрахунково-граф≥чну частину з ус≥х розд≥л≥в арх≥тектурного проектуванн€, виготовл€ти кресленн€, користуючись сучасними методами арх≥тектурного проектуванн€ та засобами програмного забезпеченн€ (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max), макет об’Їкту, розробл€ти окрем≥ вузли та арх≥тектурн≥ детал≥.

  ‘ормуванн€ суджень:

 • здатн≥сть до письмовоњ, усноњ та в≥зуальноњ презентац≥њ наукового та практичного матер≥алу;
 • здатн≥сть до формулюванн€ основного зм≥сту, ≥дењ об’Їкту, що розробл€Їтьс€;
 • здатн≥сть вести профес≥йний д≥алог, дискус≥ю, волод≥нн€ профес≥йною терм≥нолог≥Їю;
 • вм≥нн€ аргументувати ≥ доводити переваги окремих техн≥чних, арх≥тектурних планувальних просторових р≥шень.

  2. ѕрийом на навчанн€ на спец≥альн≥сть 192 Ѕуд≥вництво та цив≥льна ≥нженер≥€ (галузь знань 19 јрх≥тектура ≥ буд≥вництво) за ќ – бакалавра зд≥йснюЇтьс€:

  а) на баз≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти (терм≥н навчанн€ 4 роки) за сертиф≥катами «Ќќ з украњнськоњ мови, математики (проф≥люючий),  ф≥зики або ≥ноземноњ мови;

  б) на скорочений терм≥н навчанн€ (денна форма 2 роки, заочна – 2,5 роки) на баз≥ ќ – молодшого спец≥ал≥ста за фаховим теоретичним ≥спитом з≥ спец≥альностей: 5.06010101 "Ѕуд≥вництво та експлуатац≥€ буд≥вель ≥ споруд"; 5.6010102 «ћонтаж промислового устаткуванн€»; 5.06010103 «Ѕуд≥вництво г≥дротехн≥чних споруд»; 5.6010104 «Ѕуд≥вництво та експлуатац≥€ м≥ських шл€х≥в сполученн€»; 5.6010105 «ќбслуговуванн€ електротехн≥чного обладнанн€ та автоматичного устаткуванн€ буд≥вель ≥ споруд», 5.6010106 «¬иготовленн€ металевих конструкц≥й»; 5.6010107 «¬иготовленн€ буд≥вельних деталей та конструкц≥й»; 5.6010108 «Ѕуд≥вництво, обслуговуванн€ ≥ ремонт зал≥зничних кол≥й»; 5.6010109 «Ѕуд≥вництво, обслуговуванн€ ≥ ремонт автомоб≥льних дор≥г та аеродром≥в»; 5.6010110 «Ѕуд≥вництво мост≥в та ≥нших штучних  споруд»; 5.6010111 «Ѕуд≥вництво тунел≥в  та метропол≥тен≥в»;  5.6010112 «Ѕуд≥вництво теплових ≥ атомних електростанц≥й»; 5.6010113 «ћонтаж, обслуговуванн€ устаткуванн€ ≥ систем газопостачанн€»; 5.6010114 «ћонтаж ≥ обслуговуванн€ внутр≥шн≥х сан≥тарно-техн≥чних систем ≥ вентил€ц≥њ»; 5.06010115 "ќпор€дженн€ буд≥вель ≥ споруд та буд≥вельний дизайн";

  ѕрийом за ќ– маг≥стра зд≥йснюЇтьс€ за осв≥тньо-науковою програмою (денна форма навчанн€ на терм≥н 1 р≥к та 9 м≥с€ц≥в) та осв≥тньо-профес≥йною програмою (заочна форма навчанн€ на терм≥н 1 р≥к та 4 м≥с€ц≥).

  ¬ступними випробуванн€ми Ї фаховий ≥спит та ≥спит з ≥ноземноњ мови

  ‘ах≥вц≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ маг≥стра з промислового ≥ цив≥льного буд≥вництва випускники  волод≥ють такими знанн€ми та вм≥нн€ми:

 • правила конструюванн€ зал≥зобетонних ≥ металевих конструкц≥й, принципи компоновки ≥ розрахунку зал≥зобетонних перекрит≥й р≥зних тип≥в, фундаменти неглибокого закладенн€, конструкц≥њ одноповерхових та багатоповерхових буд≥вель;
 • технолог≥ю ≥ орган≥зац≥ю веденн€ буд≥вельних роб≥т та нормуванн€ прац≥ в буд≥вництв≥;
 • орган≥зац≥ю, плануванн€  ≥ управл≥нн€ буд≥вельного виробництва, методику розробки проект≥в орган≥зац≥њ буд≥вництва та проект≥в виконанн€ роб≥т;
 • плануванн€ економ≥чноњ д≥€льност≥ буд≥вельноњ орган≥зац≥њ, плануванн€ економ≥чних показник≥в ≥ буд≥вельних процес≥в;
 • компонувати зал≥зобетонн≥ перекритт€, одноповерхов≥ буд≥вл≥ з використанн€м зал≥зобетонних ≥ металевих конструкц≥й, перев≥р€ти м≥цн≥сть окремих елемент≥в буд≥вель ≥ споруд;
 • п≥д≥брати машини ≥ обладнанн€ дл€ веденн€ буд≥вельних роб≥т, розробити схеми веденн€ роб≥т, складати технолог≥чн≥ карти на окрем≥ види основних буд≥вельних процес≥в;
 • розробл€ти  проекти орган≥зац≥њ буд≥вництва та проекти виконанн€ роб≥т, оформлювати виробнич≥ завданн€ прац≥вникам ≥ приймати виконан≥ роботи;
 • складати локальний та об’Їктний кошториси буд≥вництва, зведений кошторисний розрахунок вартост≥ буд≥вництва, догов≥рну ц≥ну вартост≥ буд≥вництва, вм≥ти визначити основн≥ техн≥ко-економ≥чн≥ показники проекту.

  3. ѕрийом на спец≥альн≥сть 023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€ зд≥йснюЇтьс€ за ќ – бакалавра:

   а) на баз≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти (терм≥н навчанн€ - 4 роки) за сертиф≥катами «Ќќ з украњнськоњ мови, ≥стор≥њ та творчого конкурсу (рисунок).
 

  б) на скорочений терм≥н навчанн€ (2 роки) на баз≥ ќ – молодшого спец≥ал≥ста з≥ спец≥альностей 5.02020501 ќбразотворче мистецтво*, 5.02020701 ƒизайн, 5.02020801 ƒекоративно-прикладне мистецтво*, 5.02010401 Ќародна художн€ творч≥сть.

  ¬ступне випробуванн€ фаховий творчий ≥спит.

  ѕрийом на денну та заочну форми навчанн€ на спец≥альн≥сть 023 ќбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац≥€ (галузь знань 02 « ультура ≥ мистецтво») за ќ – маг≥стра, терм≥н навчанн€ – 1.5 року.

  ¬ступне випробуванн€ - фаховий творчий ≥спит ≥ тестуванн€ з ≥ноземноњ мови.

  ƒетальну ≥нформац≥ю щодо вступноњ кампан≥њ „Ќ” в 2018 роц≥ шукайте за посиланн€м.

 

Ќавчальний процес, навчальн≥ та науков≥ зв’€зки, програми обм≥ну студентами

  Ќавчальний процес на кафедрах факультету забезпечують професори, доктори арх≥тектури, мистецтвознавства, техн≥чних та ф≥зико-математичних наук, доценти, кандидати арх≥тектури, техн≥чних та ф≥зико-математичних наук, а також заслужен≥ арх≥тектори, художники та буд≥вельники ”крањни, асистенти. ƒо навчального процесу залучаютьс€ пров≥дн≥ практикуюч≥ арх≥тектори та буд≥вельники м≥ста та област≥. «астосуванн€ практичних навичок студент≥в забезпечують лаборатор≥њ факультету: «ƒ≥агностики буд≥вельних конструкц≥й ≥ матер≥ал≥в», « омп’ютерного та автоматизованого проектуванн€», спец≥ал≥зован≥ аудитор≥њ макетуванн€, скульптури, рисунку, живопису та ≥нш≥. ¬икористовуЇтьс€ ≥ навчально-педагог≥чний та науковий потенц≥ал ≥нших факультет≥в та ун≥верситет≥в.

  Ќа факультет≥ налагоджена т≥сна навчально-науково-методична сп≥впрац€ з пров≥дними закладами ”крањни, зокрема, з: Ќац≥ональним ун≥верситетом «Ћьв≥вська ѕол≥техн≥ка»,  ињвським нац≥ональним ун≥верситетом буд≥вництва ≥ арх≥тектури ( Ќ”Ѕј), ќдеською державною академ≥Їю буд≥вництва та арх≥тектури, ѕолтавським нац≥ональним техн≥чним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€  ондратюка та ≥н.

  Ќеодноразово на прот€з≥ навчального процесу на баз≥ факультету в≥дбуваютьс€ практичн≥ сем≥нари з тем «≈нергоефективних технолог≥й»,  «ћонтажу ≥нженерних мереж», «Ќов≥тн≥х матер≥ал≥в у рамках всеукрањнського арх≥тектурного фестивалю».

  ‘акультетом укладено угоди про сп≥впрацю з управл≥нн€м м≥стобудуванн€ та арх≥тектури департаменту м≥стобуд≥вного комплексу та земельних в≥дносин м≥ськоњ ради м. „ерн≥вц≥ за такими основними напр€мками:

 1. –еал≥зац≥€ сп≥льних арх≥тектурних проект≥в (участь в конкурсних проектах м≥ста);
 2. —п≥льна участь у виставках, конференц≥€х та презентац≥€х арх≥тектурно-буд≥вельного напр€мку;
 3. –еал≥зац≥€ сп≥льних науково-досл≥дницьких проект≥в;
 4. —при€нн€ розвитку та попул€ризац≥њ арх≥тектури м≥ста, об'Їднанн€ зусиль по вир≥шенню творчих та соц≥ально-економ≥чних питань м. „ерн≥вц≥.

  ”кладено в≥дпов≥дн≥ угоди з „ерн≥вецькими обласними орган≥зац≥€ми Ќац≥ональноњ сп≥лки арх≥тектор≥в та художник≥в ”крањни.

  ‘акультет маЇ також т≥сн≥ м≥жнародн≥ зв’€зки з в≥дпов≥дними закладами ѕольщ≥, јвстр≥њ, Ќ≥меччини, зокрема з ”н≥верситетом прикладних наук м. Ћюбек (Ќ≥меччина), з 2013 року зд≥йснюЇтьс€ проект в рамках програми DAAD «ѕрактичн≥ партнери ≥сторичного м≥ста».

  ¬ рамках проекту DAAD «ѕлануванн€ та буд≥вництво ≥сторичного м≥ста» м≥ж „ерн≥вецьким нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та ¬ищою техн≥чною школою в м. Ћюбек Ќ≥меччина реал≥зуЇтьс€ практичне навчанн€ студент≥в дл€ реставрац≥њ староњ частини м≥ста „ерн≥вц≥, оск≥льки арх≥тектори в м. Ћюбек мають великий досв≥д переплануванн€ та зд≥йсненн€ реставрац≥њ буд≥вель, охорони пам’€тник≥в, плануванн€ середовища, оформленн€ вулиць та площ. –еставрац≥йн≥ дос€гненн€ в старому м≥ст≥ Ћюбек зразково показують поле д≥€льност≥ ≥нженер≥в, планувальник≥в та арх≥тектор≥в, а також культуролог≥в, сусп≥льствознавц≥в та фах≥вц≥в з охорони пам’€тник≥в, €ке входить до св≥товоњ спадщини ёЌ≈— ќ, ≥ тому вимагають дл€ обм≥ну досв≥дом подальшого практично-ор≥Їнтованого розвитку навчального процесу в „ерн≥вц€х та Ћюбеку.

  ‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва приймаЇ активну участь у життЇд≥€льност≥ м≥ста, неодноразов≥ поњздки викладач≥в та студент≥в в ун≥верситети крањн ™вропи дають змогу пост≥йно удосконалювати навчальний процес перейманн€м закордонного досв≥ду. ƒружн≥й колектив сп≥вроб≥тник≥в та студент≥в факультету запрошують на навчанн€ вс≥х активних та небайдужих до буд≥вельноњ галуз≥ аб≥тур≥Їнт≥в.

  ¬ипускники факультету освоюють так≥ фахов≥ спец≥альност≥:

  « буд≥вництва: ≥нженер конструктор; ≥нженер кошторисник; ≥нженер технолог;

  « арх≥тектури: арх≥тектор проектувальник; дизайнер ≥нтер’Їру та екстер’Їру; граф≥чний дизайнер; арх≥тектор реставратор;

 

ƒетальна ≥нформац≥€ за контактним телефоном (0372) 51-06-56 - деканат факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва.

 

Ўановн≥ аб≥тур≥Їнти!

Cаме зараз ¬и стоњте перед складним вибором вищого навчального закладу та спец≥альност≥, €ка приноситиме не т≥льки хороший зароб≥ток, але й задоволенн€. Ќам щиро хочетьс€ допомогти ¬ам правильно зробити цей виб≥р! 

 ћи з рад≥стю запрошуЇмо ¬ас на навчанн€ до найперспективн≥шого ”н≥верситету сьогоденн€!

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва ≥ декоративно-прикладного мистецтва чекаЇ на ¬ас!

«ј Ќјћ» ћј…Ѕ”“Ќ™!

 

    ћапа м≥ста:

 

  онтакти

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва
деканат факультету арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва
+380+(0372)51-06-56

кафедра буд≥вництва +380 (0372) 51-06-55
кафедра арх≥тектури +380(0372) 51-06-43
кафедра декоративно-прикладного мистецтва +38(03730) 2-26-81
кафедра образотворчого мистецтва +38(03730) 2-26-81
деканат www.arhibud.chnu.edu.ua

јдреса:
”крањна, м. „ерн≥вц≥,
вул. –≥венська 14, „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, факультет јЅƒѕћ
јдреса:
дл€ листуванн€:
58000, ”крањна, м. „ерн≥вц≥,
вул.  оцюбинського 2, „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, факультет јЅƒѕ

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterДҐO@ЭXьџШ2chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.