Оновлено
2021-10-21
14:46

 

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

 

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва

(АБДПМ)

запрошує на навчання

випускників шкіл, коледжів, училищ, технікумів, ліцеїв та інших навчальних закладів

на спеціальності:

191 Архітектура та містобудування  (освітні рівні: бакалавр, магістр (очна форма навчання);

192 Будівництво та цивільна інженерія  (освітні рівні: бакалавр, магістр (очна та заочна форми навчання);

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітні рівні: бакалавр, магістр (очна та заочна форми навчання)

 

УМОВИ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Правила прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2021 році

 

У 2021 році прийом:

1. на спеціальність 191 "Архітектура та містобудування" (галузь знань 19 Архітектура і будівництво) за ОР бакалавра здійснюється:

1.1. на базі повної загальної середньої освіти (денна форма, термін навчання – 3 роки 10 місяців):

- за сертифікатами ЗНО з української мови та літератури, математики, а також профілюючого творчого конкурсу з архітектури, який складається з трьох окремих випробувань (рисунку, композиції та креслення);

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів: українська мова та література – 0,2; математика – 0,2; творчий конкурс з архітектури – 0,5.

1.2. на скорочений термін навчання (термін навчання – 2 роки 10 місяців на денній та вечірній формах) можуть вступати абітурієнти на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста спеціальностей галузі знань 19 "Архітектура та будівництво".

- за сертифікатами ЗНО 1) українська мова та література, 2) математика (ДЗ або ПЛ), або будь-який інший предмет (ПЛ), 3) профілюючий творчий конкурс (клаузура).

ДЗ – можливе навчання за державним замовленням, ПЛ – навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вагові коефіцієнти для двох перших конкурсних предметів рівні 0,25, для третього конкурсного предмета (фахового іспиту) – 0,5;

1.3. за ОР магістра на спеціальність 191 "Архітектура та містобудування" (термін навчання: за освітньо-науковою програмою – 1 рік та 9 місяців, за освітньо-професійною програмою – 1 рік та 4 місяці) – на основі фахового комплексного іспиту, та за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, який проводиться за технологіями ЗНО.

Вагові коефіцієнти: для іноземної мови – 0,3; для фахового іспиту – 0,7).

 

Фахівці освітнього рівня магістра "Архітектура та містобудування" володіють такими знаннями та вміннями:

·        сучасні знання у галузі моделювання архітектурних об’єктів, засобів архітектурної, інженерної та комп’ютерної графіки;

·        базові знання про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази архітектурного проектування, правила виконання робочої проектної документації;

·        удосконалення знань з історії розвитку світової та української архітектури і мистецтва;

·        уявлення про сучасні принципи і норми зонування, планування, розробки об’ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу архітектурних об’єктів;

·        базові знання і навички для здійснення самостійного планування і організації проектної, архітектурної та дизайнерської діяльності.

 

Застосування знань і навичок:

·        володіння сучасними комп’ютерними програмами, системами та технологіями для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe PhotoShop, CorelDraw, Paint), тривимірних архітектурних об’єктів (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max);

·        здатність застосовувати естетичні принципи та композиційні закони формоутворення;

·        володіння спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, художніми матеріалами;

·        здатність володіти професійними знаннями в області розробки ескізних, робочих проектів архітектурних об’єктів різного типу, дизайну архітектурного середовища, інтер’єрів та екстер’єрів будівель;

·        здатність виконувати розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляти креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами програмного забезпечення (ArchiCAD, AvtoCAD, 3D max) , макет об’єкту, розробляти окремі вузли та архітектурні деталі.

 

Формування суджень:

·        здатність до письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного матеріалу;

·        здатність до формулювання основного змісту, ідеї об’єкту, що розробляється;

·        здатність вести професійний діалог, дискусію, володіння професійною термінологією;

·        вміння аргументувати і доводити переваги окремих технічних, архітектурних планувальних просторових рішень.

 

2. на спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (галузь знань 19 Архітектура та будівництво) за ОР бакалавра здійснюється:

2.1. на базі повної загальної середньої освіти (денна форма, термін навчання – 3 роки 10 місяців):

- за сертифікатами ЗНО 1) українська мова (українська мова та література), 2) математика, 3) Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія;

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів: українська мова (українська мова та література) – 0,25; математика – 0,4; для третього конкурсного предмета (фахового іспиту) – 0,25.

2.2. на скорочений термін навчання можуть вступати абітурієнти

а) на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста спеціальностей галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" (термін навчання – 1 рік і 10 місяців на денній та 2 роки і 4 місяця на заочній формах).

- за сертифікатами ЗНО 1) українська мова (українська мова та література), 2) математика (ДЗ або ПЛ), або будь-який інший предмет (ПЛ), 3) фаховий іспит, який проходить у формі комп'ютерного тестування.

ДЗ – можливе навчання за державним замовленням, ПЛ – навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вагові коефіцієнти для двох перших конкурсних предметів рівні 0,25, для третього конкурсного предмета (фахового іспиту) – 0,5;

б) на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста усіх інших спеціальностей (термін навчання 2 роки 10 місяців).

- за сертифікатами ЗНО 1) українська мова (українська мова та література), 2) будь-який інший предмет (ПЛ), 3) фаховий іспит, який проходить у формі комп'ютерного тестування.

ПЛ – навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вагові коефіцієнти для двох перших конкурсних предметів рівні 0,25, для третього конкурсного предмета (фахового іспиту) – 0,5;

2.3. за ОР магістра на спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітньо-науковою програмою (денна форма навчання на термін 1 рік та 9 місяців) та освітньо-професійною програмою (заочна форма навчання на термін  1 рік та 4 місяці).

Вступними випробуваннями є фаховий іспит, який проходить у формі комп'ютерного тестування та єдиний вступний іспит з іноземної мови, який проводиться за технологіями ЗНО.

Вагові коефіцієнти: для іноземної мови – 0,3; для фахового іспиту – 0,7).

Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістра "Будівництво та цивільна інженерія (промислове та цивільне будівництво)" володіють такими знаннями та вміннями.

Знати:

·        правила конструювання залізобетонних і металевих конструкцій, принципи компоновки і розрахунку залізобетонних перекритій різних типів, фундаменти неглибокого закладення, конструкції одноповерхових та багатоповерхових будівель;

·        технологію і організацію ведення будівельних робіт та нормування праці в будівництві;

·        організацію, планування і управління будівельного виробництва, методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;

·        планування економічної діяльності будівельної організації, планування економічних показників і будівельних процесів;

 

Вміти:

·        компонувати залізобетонні перекриття, одноповерхові будівлі з використанням залізобетонних і металевих конструкцій, перевіряти міцність окремих елементів будівель і споруд;

·        підібрати машини і обладнання для ведення будівельних робіт, розробити схеми  ведення робіт, складати технологічні карти на окремі види основних будівельних процесів;

·        розробляти проекти організації будівництва та проекти виконання робіт, оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи;

·        складати локальний та об’єктний кошториси будівництва, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірну ціну вартості будівництва, вміти визначити основні техніко-економічні показники проекту.

 

3. на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (галузь знань 02 Культура і мистецтво) за ОР бакалавра здійснюється:

3.1 на базі повної загальної середньої освіти (денна форма, термін навчання - 3 роки 10 місяців) за сертифікатами ЗНО з української мови та літератури, історії України, або хімії, а також профілюючого творчого конкурсу з двох окремих випробувань (рисунку та живопису);

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів: українська мова та література – 0,2; історія України, або хімія – 0,2; творчий конкурс – 0,5.

3.2. на скорочений термін навчання можуть вступати абітурієнти

а) на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста спеціальностей 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація", 022 Дизайн (термін навчання – 1 рік і 10 місяців на денній та 2 роки і 4 місяця на заочній формах).

- за сертифікатами ЗНО 1) українська мова та література, 2) історія України (ДЗ або ПЛ), або будь-який інший предмет (ПЛ), 3) фаховий іспит.

ДЗ – можливе навчання за державним замовленням, ПЛ – навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вагові коефіцієнти для двох перших конкурсних предметів рівні 0,25, для третього конкурсного предмета (фахового іспиту) – 0,5;

б) на основі ступеня молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста усіх інших спеціальностей (термін навчання 2 роки 10 місяців).

- за сертифікатами ЗНО 1) українська мова (українська мова та література), 2) будь-який інший предмет (ПЛ), 3) фаховий іспит.

ПЛ – навчання лише за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вагові коефіцієнти для двох перших конкурсних предметів рівні 0,25, для третього конкурсного предмета (фахового іспиту) – 0,5;

3.3. за ОР магістра на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (термін навчання – 1 рік та 4 місяці на денній та заочній формах).

Вступне випробування - фаховий творчий іспит та єдиний вступний іспит з іноземної мови, який проводиться за технологіями ЗНО.

Вагові коефіцієнти: для іноземної мови – 0,3; для фахового іспиту – 0,7).

Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня магістр - мистецтвознавець набувають знань та вмінь за такими професійними спрямуваннями: художня вишивка, художня обробка дерева, художній метал (ювелірна та ковальська справа), художній розпис.

Знати:

·        основні стилі та напрямки в історії мистецтва;

·        творчість найбільш важливих персоналій в історії світового мистецтва;

·        особливості композиції рисунку;

·        особливості конструктивно-пластичного та світлотіньового відтворення об’ємних форм, в тому числі гіпсової класичної та живої натури;

·        закони лінійної перспективи;

·        ключові поняття історії світової художньої культури;

·        особливості розвитку світового мистецтва на історичних етапах;

·        художньо-стильових ознак мистецьких традицій.

Вміти:

·        описувати й інтерпретувати твори мистецтва;

·        орієнтуватися у розмаїтті тенденцій і напрямів мистецтва;

·        залучати пам’ятки мистецтва до джерельної бази майбутніх творчих пошуків;

·        критично аналізувати наукові публікації з історії мистецтва;

·        виявляти конструктивно-пластичні особливості структури складної об’ємної форми, анатомічну будову людини, характерні особливості натури, її пластичний характер, рух, пропорції;

·        аналізувати та узагальнювати форму з метою досягнення художньої виразності;

 

Кафедра ДПОМ займає чільне місце серед мистецьких закладів України, оскільки викладачі та студенти тісно співпрацюють з Національною спілкою художників України, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України та Спілкою майстрів ковальського мистецтва України. Дипломні проекти та роботи випускників кафедри (в тому числі ромуномовних) представлялися на багатьох українських та міжнародних виставках, конкурсах.
 

 


  За творчі доробки та здобутки ряд викладачів та студентів кафедри є стипендіатами Верховної Ради України та  Президента України.

Міжнародні освітні та наукові зв’язки, програми обміну студентами

  Факультет має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі (Краківська політехніка), Австрії, Німеччини.

  Зокрема, в рамках Німецької академічної служби обмінів (DAAD) з 2013 по 2017 роки з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) здійснювався проект "Практичні партнери історичного міста" (http://www.b-tu.de/).

  У рамках німецько-українського проекту співпраці вищих навчальних закладів Чернівці – Любек "Партнерство в рамках історичної частини міста" (Німецька служба академічних обмінів DAAD, 2013-2017рр, http://www.ukraine-bauen.de/home/) реалізована програма практичного навчання студентів для реставрації старої частини міста Чернівці, оскільки архітектори в м. Любек мають великий досвід перепланування та здійснення реставрації будівель, охорони пам’ятників, планування середовища, оформлення вулиць та площ. Реставраційні досягнення у старовинній частині міста Любек зразково показують поле діяльності інженерів, планувальників та архітекторів, а також культурологів, суспільствознавців та фахівців з охорони пам’ятників, яке входить до світової спадщини ЮНЕСКО, і тому вимагають для обміну досвідом подальшого практично-орієнтованого розвитку навчального процесу в Чернівцях та Любеку.

  З 2018 року з Технічним університетом (м. Любек, Німеччина) виконується Міжнародний проект ERASMUS+.

  Наразі з Технічним університетом (м.Любек, Німеччина) укладено меморандум (26.03.2019) про подальшу співпрацю в намірах подати у DAAD новий проект "Міжнародна мобільність і цифрове співробітництво".

  З 2019 року виконується новий проект ERASMUS+ з партнерами Бранденбурського університету технологій у м.Котбус (Німеччина) та КНУБА (факультет містобудування та урбаністики) (www.interof.chnu.edu.ua). 

  Укладено договори про співпрацю про мобільність професорсько-викладацького/дослідницького персоналу та студентів з Ясським технічним університетом імені "Гєоргє Асакі" (TUIASI, Румунія), Ясським національним університетом "Джордже Єнеску" (Румунія).

  Виконується договір щодо підготовки студентів ЧНУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за навчальною програмою, що передбачає отримання подвійного диплома зі спеціальності 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" з університетом Західного Анхоя м. Луань (Китай) (www.interof.chnu.edu.ua).

  Наразі на кафедрі ДПОМ здобувають мистецьку освіту 4 китайських студенти з Луанського університету (КНР).

  У 2016 році з німецьким представництвом програми для України Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GmbH) в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" (GIZ) укладено Договір про співробітництво з метою розробки і запровадження в Чернівецькому університеті навчальних програм за фахом "Міське планування" та надання підтримки в цьому процесі з боку GIZ. Проект фінансується Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO) та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної республіки Німеччина (BMZ). Реалізація проекту тривала з 01.01.2016 по 31.12.2018, яка у березні 2019 року визнана успішною та продовжена до 2020 року (www.arhibud.chnu.edu.ua).

  Факультетом АБДПМ укладено угоду про співпрацю з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці за такими основними напрямками:

  1. Реалізація спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних проектах міста);
  2. Спільна участь у виставках, конференціях та презентаціях архітектурно-будівельного напрямку;
  3. Реалізація спільних науково-дослідницьких проектів;
  4. Сприяння розвитку та популяризації архітектури міста, об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-економічних питань м. Чернівці.

  Укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними організаціями Національної спілки архітекторів та художників України.

  Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва приймає активну участь у життєдіяльності міста. Неодноразові поїздки викладачів та студентів в університети країн Європи дають змогу постійно удосконалювати навчальний процес перейманням закордонного досвіду.

  Дружній колектив співробітників та студентів факультету запрошує на навчання всіх активних та небайдужих до мистецтва, архітектури та будівельної галузі абітурієнтів.

Детальна інформація за посиланням  http://arhibud.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

Контактний телефон (0372) 51-06-56 - деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

E-mail: fabЁЊb@ю|КЛchnu.edu.ua

Кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва:  (03730) 2-26-81

E-mail: decorative.applied.artЁЊb@ю|КЛukr.net

м. Вижниця, вул. Невського 3Б.

  

Шановні абітурієнти!

Cаме зараз Ви стоїте перед складним вибором вищого навчального закладу та спеціальності, яка приноситиме не тільки хороший заробіток, але й задоволення. Нам щиро хочеться допомогти Вам правильно зробити цей вибір! 

 Ми з радістю запрошуємо Вас на навчання до найперспективнішого Університету сьогодення!

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет архітектури, будівництва і декоративно-прикладного мистецтва чекає на Вас!

ЗА НАМИ МАЙБУТНЄ!

 

    Мапа міста:

 

 Контакти

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
деканат факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
+380+(0372)51-06-56

кафедра будівництва +380 (0372) 51-06-55
кафедра архітектури +380(0372) 51-06-43
кафедра декоративно-прикладного мистецтва +38(03730) 2-26-81
кафедра образотворчого мистецтва +38(03730) 2-26-81
деканат www.arhibud.chnu.edu.ua

Адреса:
Україна, м. Чернівці,
вул. Рівенська 14, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДПМ
Адреса:
для листування:
58000, Україна, м. Чернівці,
вул. Коцюбинського 2, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, факультет АБДП

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЁЊb@ю|КЛchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.